PRACOWNICY: WYJAZD PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH NA SZKOLENIA

Wyjazdy pracowników mogą być realizowane do uczelni posiadających KARTĘ UCZELNI ERASMUSA- ECHE ważną w roku akademickim 2018/2019.

Celem wyjazdu pracownika uczelni jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej na uczelni.

Wsparcie indywidualne z programu Erasmus+ to dofinansowanie na każdy dzień trwania mobilności:


Mobilność pracowników – maksymalne  wsparcie indywidualne na dzień w zależności od kraju przyjmującego

Kraj przyjmującyKwota na dzień w EUR
Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania
130 EUR
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy
110 EUR
Hiszpania, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja
100 EUR
Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia
80 EUR

Pracownicy zainteresowani wyjazdem na szkolenia powinni zapoznać się z dokumentem:

„Zasady realizacji wyjazdów pracowników administracyjnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w celach szkoleniowych do instytucji zagranicznych  w ramach programu Erasmus „+” Akcja 1. Mobilność edukacyjna z krajami programu w roku akademickim 2018/2019”.

Formularz A1 dostępny jest TUTAJ. Formularz należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych PK nie później niż 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem.

Zgłoszenia chętnych na wyjazd - w formie złożenia dokumentów w wersji papierowej (oryginały):

  •  MOBILITY AGREEMENT - STAFF MOBILITY FOR TRAINING podpisany  przez dziekana/przełożonego/kierownika
  • Potwierdzenie kompetencji językowych – kopia certyfikatu, z oryginałem do wglądu
  • Wniosek o wyjazd zagraniczny (dostępny w serwisie dla pracowników)

przyjmowane są w Dziale Współpracy Międzynarodowej  Sekcja Programu od dnia 15 października 2018r. do dnia 26 października 2018r.

Po 26 października 2018 r. zgłoszenia będą przyjmowane jeżeli uczelnia będzie posiadała wolne środki. Na realizację wyjazdów pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych w ramach programów „Erasmus +” Politechnika Krakowska w roku akademickim 2018/2019 otrzymała środki na dofinansowanie 11 wyjazdów w kwocie 10.285 Euro.  Pracownicy, którzy ubiegają się o wyjazd po raz pierwszy będą traktowani priorytetowo.

Ze względu na ochronę danych osobowych, osoby które aplikowały o wyjazd o otrzymaniu dofinansowania zostaną poinformowane indywidualnie.

Pracownicy  zakwalifikowani na wyjazd w celach szkoleniowych zobowiązani są złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus  następujące dokumenty:

Przed wyjazdem (oprócz dokumentów wymienionych powyżej):

  • Oświadczenie finansowe (dokument dostępny w  Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus)
  • Umowa finansowa na wyjazd w ramach programu Erasmus „+” (dokument dostępny w Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus)

Po powrocie:

  • Dokument potwierdzający okres pobytu w instytucji przyjmującej i zrealizowanie programu szkolenia – wydany na papierze firmowym instytucji przyjmującej
  • Kopia biletu ze wskazaną datą wyjazdu i powrotu
  • Dokument finansowy tytułem zakupu biletu za przejazd
  • Sprawozdanie z pobytu w instytucji przyjmującej - ankieta on–line składana na serwerze Komisji Europejskiej na podstawie zaproszenia przesyłanego przez system Mobility Tool KE