PRACOWNICY: WYJAZD PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH NA SZKOLENIA

  1. Wyjazdy pracowników administracyjnych uczelni na szkolenia w instytucjach zagranicznych

Wyjazdy pracowników mogą być realizowane do uczelni posiadających KARTĘ UCZELNI ERASMUSA- ECHE ważną w roku akademickim 2016/2017.

Celem wyjazdu pracownika uczelni jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej na uczelni.

Wsparcie indywidualne z programu Erasmus+ to dofinansowanie na każdy dzień trwania mobilności (obliczane wg. Stawek w tabeli poniżej) ;

Mobilność pracowników – maksymalne  wsparcie indywidualne na dzień w zależności od kraju przyjmującego:

Kraj przyjmujący Kwota na dzień w walucie EURO
Dania, Irlandia, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania 130
Belgia, Bułgaria, Republika Czech, Grecja, Francja, Włochy, Cypr, Luksemburg, Węgry, Austria, Rumunia, Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja 110
Niemcy, Hiszpania, Łotwa, Malta, Portugalia, Słowacja, Macedonia-była Republika Jugosławii 100
Estonia, Chorwacja, Litwa, Słowenia 80

Pracownicy zainteresowani wyjazdem na szkolenia powinni zapoznać się z dokumentem:

„Zasady realizacji wyjazdów pracowników administracyjnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w celach szkoleniowych do instytucji zagranicznych  w ramach programu Erasmus „+” Akcja 1. Mobilność edukacyjna z krajami programu w roku akademickim 2016/2017”.

Zgłoszenia chętnych na wyjazd - w formie złożenia dokumentów w wersji papierowej (oryginały):

  • )      „STAFF MOBILITY FOR TRAINING - MOBILITY AGREEMENT” podpisany  przez dziekana/przełożonego/ kierownika,
  • )       potwierdzenie kompetencji językowych – kopia certyfikatu, z oryginałem do wglądu,
  • )       Wniosek o wyjazd zagraniczny (dostępny w serwisie dla pracowników).

przyjmowane są w Dziale Współpracy Międzynarodowej  Sekcja Programu Erasmus od dnia 17 października 2016 r. do dnia 31 października 2016 r.

Po 31 października 2016 r. zgłoszenia będą przyjmowane jeżeli uczelnia będzie posiadała wolne środki. Na realizację wyjazdów pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych w ramach programów „Erasmus +” Politechnika Krakowska w roku akademickim 2016/2017 otrzymała środki na dofinansowanie 10 wyjazdów w kwocie 8750 Euro.  Kadra administracyjna oraz pracownicy, którzy ubiegają się o wyjazd po raz pierwszy będą traktowani priorytetowo.

Ze względu na ochronę danych osobowych, osoby które aplikowały o wyjazd o otrzymaniu dofinansowania zostaną poinformowane indywidualnie.

Pracownicy  zakwalifikowani na wyjazd w celach szkoleniowych zobowiązani są złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus  następujące dokumenty:

Przed wyjazdem (oprócz dokumentów wymienionych powyżej):

  • Oświadczenie finansowe (dokument dostępny w  Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja  Programu Erasmus)
  • Umowa finansowa na wyjazd w ramach programu Erasmus „+” (dokument dostępny w  Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja  Programu Erasmus),

Po powrocie:

  • Dokument potwierdzający okres pobytu w instytucji przyjmującej i zrealizowanie programu szkolenia – wydany na papierze firmowym instytucji przyjmującej,
  • Kopia biletu ze wskazaną datą wyjazdu i powrotu,
  • Dokument finansowy tytułem zakupu biletu za przejazd
  • Sprawozdanie z pobytu w instytucji przyjmującej- ankieta on–line składana na serwerze Komisji Europejskiej na podstawie zaproszenia przesyłanego przez system Mobility Tool KE,