PRACOWNICY: WYJAZD PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH NA SZKOLENIA

Wyjazdy pracowników mogą być realizowane do uczelni posiadających KARTĘ UCZELNI ERASMUSA- ECHE ważną w roku akademickim 2019/2020.

Celem wyjazdu pracownika uczelni jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej na uczelni.

Wsparcie indywidualne z Programu Erasmus+ to dofinansowanie na każdy dzień trwania mobilności:


Mobilność pracowników – maksymalne  wsparcie indywidualne na dzień w zależności od kraju przyjmującego

Kraje należące do danej grupyKwota na dzień w walucie EUR
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
180 EUR
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
160 EUR
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa,  Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
140 EUR

 


Pracownicy zainteresowani wyjazdem na szkolenia powinni zapoznać się z dokumentem:

„Zasady realizacji wyjazdów pracowników administracyjnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w celach szkoleniowych do instytucji zagranicznych  w ramach programu Erasmus „+” Akcja 1. Mobilność edukacyjna z krajami programu w roku akademickim 2019/2020”.

Formularz A1 dostępny jest TUTAJ. Formularz należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych PK nie później niż 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem.

Zgłoszenia chętnych na wyjazd - w formie złożenia dokumentów w wersji papierowej (oryginały):

przyjmowane są w Dziale Współpracy Międzynarodowej  Sekcja Programu od dnia 14 października 2019r. do dnia 25 października 2019r.

Po 25 października 2019 r. zgłoszenia będą przyjmowane jeżeli uczelnia będzie posiadała wolne środki. Na realizację wyjazdów pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych w ramach Programu „Erasmus +” Politechnika Krakowska w roku akademickim 2019/2020 otrzymała środki na dofinansowanie 17 wyjazdów w kwocie 17.290 Euro.  Pracownicy, którzy ubiegają się o wyjazd po raz pierwszy będą traktowani priorytetowo.

Ze względu na ochronę danych osobowych, osoby które aplikowały o wyjazd o otrzymaniu dofinansowania zostaną poinformowane indywidualnie.

Pracownicy  zakwalifikowani na wyjazd w celach szkoleniowych zobowiązani są złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus  następujące dokumenty:

Przed wyjazdem (oprócz dokumentów wymienionych powyżej):

  • Oświadczenie finansowe (dokument dostępny w  Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus)
  • Umowa finansowa na wyjazd w ramach Programu Erasmus „+” (dokument dostępny w Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus)

Po powrocie:

  • Dokument potwierdzający okres pobytu w instytucji przyjmującej i zrealizowanie programu szkolenia – wydany na papierze firmowym instytucji przyjmującej. Wzór potwierdzenia.
  • Kopia biletu ze wskazaną datą wyjazdu i powrotu
  • Sprawozdanie z pobytu w instytucji przyjmującej - ankieta on–line składana na serwerze Komisji Europejskiej na podstawie zaproszenia przesyłanego przez system Mobility Tool KE