STUDENCI: WYJAZD NA PRAKTYKI

Program Erasmus+ umożliwia studentkom/ studentom i absolwentkom/ absolwentom  (recent graduate, zakwalifikowanym na ostatnim roku studiów) wyjazdy na praktyki do zagranicznych instytucji (np. przedsiębiorstwa, placówki naukowo badawcze, organizacje non-profit, biura projektowe itd.). Praktyka nie można odbywać w instytucjach Unii Europejskiej,  instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami oraz w placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta.

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER w roku akademickim 2017/2018 dostępne są TUTAJ.

Praktyka w ramach programu Erasmus+ może trwać od 2 do 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego.

Instytucję przyjmującą na praktyki należy znaleźć samodzielnie.

FORMALNOŚCI PRZED WYJAZDEM

Najpóźniej dwa tygodnie przed wyjazdem na praktyki należy  złożyć następujące dokumenty:

 • oświadczenie o obowiązkach studenta - formularz dostępny w Sekcji Programu Erasmus
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych - formularz dostępny w Sekcji Programu Erasmus
 • Podanie o wyjazd
 • Learning Agreement for Traineeship 2017/2018  oryginał podpisany przez Państwa oraz Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ oraz skan tego samego dokumentu podpisanego przez trzy strony [wskazówki do LA (praktyki) dostępne są tutaj]
 • Oświadczenie finansowe i kopia dokumentu bankowego
 • Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające zaliczenie semestru poprzedzającego wyjazd na stypendium (lub ukończenie studiów) oraz spełnienie wszystkich pozostałych kryteriów stypendysty programu Erasmus
 • Kopia karty EKUZ (aby wyrobić kartę EKUZ należy wcześniej zgłosić się do Sekcji Programu Erasmus po zaświadczenie o wyjeździe)
 • Kopia ubezpieczenia OC i NNW (jeśli nie jest ono zapewnione przez instytucję przyjmującą)
 • Umowa na wyjazd 2017/2018 - 2 egzemplarze!

Przed wyjazdem należy również uzupełnić test językowy w systemie OLS. Zaproszenie do testu zostanie przesłane na adres mailowy studentki/ studenta po dostarczeniu dokumentu potwierdzającego przejęcie na praktyki.

Umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, uzupełnić, następnie podpisać i złożyć w Sekcji Programu Erasmus dwa tygodnie przed wyjazdem. Umowa zostanie podpisana przez prawnego przedstawiciela Uczelni po dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności.

FORMALNOŚCI PO POWROCIE

W Sekcji Programu Erasmus należy złożyć następujące dokumenty:

 • TRAINEESHIP CERTIFICATE - zaświadczenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej oraz okresie pobytu studenta na praktyce w instytucji przyjmującej w oryginale
 • Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające zaliczenie praktyki (w przypadku praktyk obowiązkowych) lub zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające odbycie praktyki w ramach programu Erasmus+ (w przypadku praktyk nieobowiązkowych)  | dotyczy tylko studentów
 • Sprawozdanie z wyjazdu - wypełnienie w systemie Mobility Tool ankiety, która zostanie przesłana na podany przez studenta adres e-mail
 • Uzupełnienie testu językowego w systemie OLS.