STUDENCI: WYJAZD NA PRAKTYKI

Program Erasmus+ umożliwia studentkom/ studentom i absolwentkom/ absolwentom  (recent graduate, zakwalifikowanym na ostatnim roku studiów) wyjazdy na praktyki do zagranicznych instytucji (np. przedsiębiorstwa, placówki naukowo badawcze, organizacje non-profit, biura projektowe itd.). Praktyka nie można odbywać w instytucjach Unii Europejskiej,  instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami oraz w placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta.

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER w roku akademickim 2019/2020 dostępne są TUTAJ.

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER w roku akademickim 2018/2019 dostępne są TUTAJ.

Praktyka w ramach programu Erasmus+ może trwać od 2 do 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego.

Instytucję przyjmującą na praktyki należy znaleźć samodzielnie.
Oferty praktyk są dostępne m.in. tutaj.

FORMALNOŚCI PRZED WYJAZDEM

Najpóźniej dwa tygodnie przed wyjazdem na praktyki należy  złożyć następujące dokumenty:

 • oświadczenie o obowiązkach studenta - formularz dostępny w Sekcji Programu Erasmus
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych - formularz dostępny w Sekcji Programu Erasmus
 • Podanie o wyjazd
 • Learning Agreement for Traineeship 2019  oryginał podpisany przez Państwa oraz Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ oraz skan tego samego dokumentu podpisanego przez trzy strony [wskazówki do LA (praktyki) dostępne są tutaj]
 • Oświadczenie finansowe i kopia dokumentu bankowego
 • Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające zaliczenie semestru poprzedzającego wyjazd na stypendium (lub ukończenie studiów) oraz spełnienie wszystkich pozostałych kryteriów stypendysty programu Erasmus
 • Kopia karty EKUZ (aby wyrobić kartę EKUZ należy wcześniej zgłosić się do Sekcji Programu Erasmus po zaświadczenie o wyjeździe)
 • Kopia ubezpieczenia OC i NNW (jeśli nie jest ono zapewnione przez instytucję przyjmującą)
 • Umowa na wyjazd 2019/2020 - 2 egzemplarze!

Przed wyjazdem należy również uzupełnić test językowy w systemie OLS. Zaproszenie do testu zostanie przesłane na adres mailowy studentki/ studenta po dostarczeniu dokumentu potwierdzającego przejęcie na praktyki.

Umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, uzupełnić, następnie podpisać i złożyć w Sekcji Programu Erasmus dwa tygodnie przed wyjazdem. Umowa zostanie podpisana przez prawnego przedstawiciela Uczelni po dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności.

FORMALNOŚCI PO POWROCIE

W Sekcji Programu Erasmus należy złożyć następujące dokumenty:

 • TRAINEESHIP CERTIFICATE - zaświadczenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej oraz okresie pobytu studenta na praktyce w instytucji przyjmującej w oryginale
 • Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające zaliczenie praktyki (w przypadku praktyk obowiązkowych) lub zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające odbycie praktyki w ramach programu Erasmus+ (w przypadku praktyk nieobowiązkowych)  | dotyczy tylko studentów
 • Sprawozdanie z wyjazdu - wypełnienie w systemie Mobility Tool ankiety, która zostanie przesłana na podany przez studenta adres e-mail
 • Uzupełnienie testu językowego w systemie OLS.