PRACOWNICY: WYJAZD PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH NA SZKOLENIA

Wyjazdy odbywają się zgodnie z „Zasadami realizacji wyjazdów pracowników administracyjnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w celach szkoleniowych do instytucji zagranicznych w ramach programu Erasmus „+” Akcja 1: Mobilność edukacyjna z krajami programu".

Wyjazdy pracowników mogą być realizowane do uczelni posiadających KARTĘ UCZELNI ERASMUSA- ECHE.

Celem wyjazdu pracownika uczelni jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej na uczelni.

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zainteresowani wyjazdem na szkolenia powinni zapoznać się z dokumentem:

„Zasady realizacji wyjazdów pracowników administracyjnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w celach szkoleniowych do instytucji zagranicznych w ramach programu Erasmus „+” Akcja 1. Mobilność edukacyjna z krajami programu”.

Rekrutacja na wyjazdy odbywa się na początku każdego roku akademickiego, a jej zasady są opisane w w/w dokumencie. 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zainteresowani wyjazdem, zobowiązani są złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus  od dnia 04 października do dnia 20 października 2023r., następujące dokumenty:

Po 20 października 2023 r. zgłoszenia osób, które nie zakwalifikowały się do otrzymania środków są przyjmowane na "Listę rezerwową" uruchamianą w przypadku rezygnacji z wyjazdu osoby, która otrzymała środki na realizację wyjazdu.

Nie później niż w dniu 24.10.2023r. zostanie ustalona lista osób, które otrzymały dofinansowanie.

O przyznaniu środków na wyjazd decyduje Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą biorąc pod uwagę treść programu zapisanego w dokumencie STAFF MOBILITY FOR TRAINING - MOBILITY AGREEMENT,  kolejność wyjazdu danego pracownika, kolejność zgłoszeń oraz dostępne środki. Odwołania od decyzji o przyznaniu dofinansowania wyjazdu można składać w Sekretariacie Rektora Politechniki Krakowskiej do 31 października 2023r..

Po tym terminie, listę osób realizujących wyjazdy uważa się za zamkniętą, a dofinansowania będą przyznawane tyko w przypadku posiadania przez uczelnię wolnych środków.

Niekompletne zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Wyjazdy stypendialne pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus „+” realizowane są w oparciu o umowę zawartą przez Politechnikę Krakowską z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Częścią składową umowy są załączniki zawierające kryteria formalne, jakie uczelnia zobowiązana jest stosować organizując wyjazdy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi .

Wsparcie indywidualne Programu Erasmus+ to dofinansowanie na każdy dzień trwania mobilności.


Mobilność pracowników – maksymalne  wsparcie indywidualne na dzień w zależności od kraju przyjmującego

Kraje należące do danej grupyKwota na dzień w walucie EUR
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
180 EUR
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
160 EUR
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
140 EUR

Formularz A1 dostępny jest TUTAJ. Formularz należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych PK, nie później niż 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem.

Pracownicy  zakwalifikowani na wyjazd w celach szkoleniowych zobowiązani są złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus  następujące dokumenty:

Przed wyjazdem (oprócz dokumentów wymienionych powyżej):

  • Oświadczenie finansowe (dokument dostępny w  Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus);
  • Kopia polisy ubezpieczenia obejmującego czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej;
  • Umowa finansowa na wyjazd w ramach Programu Erasmus „+” (dokument dostępny w Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus). Przekazanie wsparcia finansowego pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków umowy. Umowę podpisuje się najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem.

Po powrocie:

  • Dokument potwierdzający okres pobytu w instytucji przyjmującej i zrealizowanie programu szkolenia – wydany na papierze firmowym instytucji przyjmującej. Wzór potwierdzenia.
  • Kopia biletu ze wskazaną datą wyjazdu i powrotu
  • Sprawozdanie z pobytu w instytucji przyjmującej - ankieta on–line składana na serwerze Komisji Europejskiej na podstawie zaproszenia przesyłanego przez system Beneficiary Module KE.