STUDENCI: WYJAZD NA PRAKTYKI

Program Erasmus+ umożliwia studentom i absolwentom  (Recent Graduate – zakwalifikowanym na ostatnim roku studiów) wyjazdy na praktyki do zagranicznych instytucji (np. przedsiębiorstwa, placówki naukowo badawcze, organizacje non-profit, biura projektowe itd.). Praktyka nie można odbywać w instytucjach Unii Europejskiej,  instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami oraz w placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta.

Rekrutacja na wyjazdy na praktyki odbywa się na wszystkich Wydziałach PK i odpowiedzialni za jej przeprowadzenie są koordynatorzy wydziałowi. Rekrutacja na mobilności dofinasowane w ramach Programu Erasmus+ obejmuje:

 • wyjazdy długoterminowe na praktyki;
 • wyjazdy krótkoterminowe na mobilności z obowiązkową częścią wirtualną, zorganizowaną przed lub po wyjeździe do instytucji przyjmującej;

Terminy, kryteria oraz zasady rekrutacji dostępne są na stronach internetowych należących do poszczególnych wydziałów PK.

W procesie rekrutacji studentów na wyjazdy, uczelnia bierze pod uwagę osiągnięcia studenta (wyniki w nauce) oraz poziom znajomości języka obcego weryfikowany w trakcie rekrutacji, w którym będą prowadzone zajęcia w instytucji przyjmującej.  Wydziały mają prawo do zastosowania dodatkowych kryteriów naboru pod warunkiem ich powszechnego ogłoszenia w chwili rozpoczęcia procesu rekrutacji. Wydział może wyrazić zgodę na wyjazd studenta z długiem kredytowym, biorąc pod uwagę w/w kryteria.

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktyki  w ramach programu  Erasmus+ projekt roku 2022 Akcja KA131: Mobilność edukacyjna dostępne są TUTAJ.

Politechnika Krakowska gwarantuje dofinansowanie na:

1.) 60 dni pobytu przy długoterminowych wyjazdach na praktyki; (dotyczy mobilności fizycznej)

2.) 30 dni pobytu przy krótkoterminowych wyjazdach na praktyki. Wyjazdy krótkoterminowe studentów na praktyki obejmują maksymalnie do 30 dni mobilności fizycznej z obowiązkową (w przypadku studiów I i II stopnia) częścią wirtualną.

Instytucję przyjmującą na praktyki należy znaleźć samodzielnie.
Oferty praktyk są dostępne m.in. tutaj.

FORMALNOŚCI PRZED WYJAZDEM

Dokumenty wymagane przed wyjazdem, przed ich osobistym dostarczeniem do biura Sekcji Programu Erasmus, należy przesłać drogą mailową w postaci zdjęć/skanów w celu weryfikacji ich poprawności na adres mailowy erasmus@pk.edu.pl. Po ich akceptacji/korekcie należy uzgodnić termin dostarczenia wersji papierowej dokumentów.

Najpóźniej dwa tygodnie przed wyjazdem na praktyki należy złożyć następujące dokumenty:

Stawki stypendialne – wyjazdy studentów/absolwentów na długoterminowe praktyki z budżetu projektu 2022

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w EUR
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
700 EUR
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
700 EUR
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa,  Rumunia, Serbia,  Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
600 EUR

Wysokość dofinansowania na krótkoterminowe wyjazdy studentów na praktyki:

 

Dzienna kwota dofinansowania

Dodatkowa kwota dla osoby

o mniejszych szansach

Pobyt 5-14 dni

70 Euro/dzień

100 Euro/wyjazd

Pobyt 15 do 30 dni

50 Euro/dzień

150 Euro/wyjazd

Studenci i absolwenci spełniający definicję „osób o mniejszych szansach” otrzymują dodatkowo dofinasowanie na koszty podróży realizując wyjazdy krótkoterminowe.

Przed wyjazdem należy również uzupełnić test językowy w systemie EU Academy. Zaproszenie do testu zostanie przesłane na adres mailowy studenta/doktoranta po dostarczeniu dokumentu potwierdzającego przyjęcie na praktyki.

Dofinansowanie podróży ekologicznymi środkami transportu GREEN TRAVEL dotyczy wyjazdów finansowanych z budżetu projektu roku 2022

Dofinansowanie wynosi 50 EuroDługoterminowe wyjazdy na praktyki od 2 do 12 miesięcy.

 1. Studenci/doktoranci/absolwenci ubiegający się o ryczałt na koszty podróży wynikający z podróży na całej trasie (a nie jej części) w obie strony środkami lokomocji o niskiej emisji spalin (tzw. GREEN TRAVEL) składają w biurze Sekcji Programu Erasmus PK oświadczenie [deklarację] o planowanym przebiegu podróży ze wskazaniem środka lokomocji.
 2. Ryczałt, o którym mowa zostaje wypłacony wraz z pozostałymi komponentami stypendium Erasmus+ zgodnie ze złożonym oświadczeniem.
 3. Deklarowany sposób dojazdu na miejsce potwierdzany jest po powrocie w następujący sposób:
 • osoby, podróżujące publicznym środkiem transportu (np. bus, autokar, kolej) obowiązane są przesłać na adres erasmus@pk.edu.pl skany rachunków/biletów potwierdzających przejazd;
 • data na załączanym rachunku/bilecie nie może pokrywać się z terminem realizacji mobilności (daty w umowie finansowej) ani podróż nie może odbywać się w terminie dłuższym niż jeden miesiąc (30 dni) przed rozpoczęciem mobilności i jeden miesiąc (30 dni) po zakończeniu mobilności (wyjątek stanowi dzień rozpoczęcia/zakończenia podróży, który może być tożsamy z datą rozpoczęcia/zakończenia mobilności);
 • osoby podróżujące na zasadzie wspólnej podróży samochodem osobowym (min. 2 osoby podróżujące w tym samym celu) zobowiązane są do złożenia oświadczenia;

Na podróż typu „GREEN TRAVEL” mogą zostać przyznane dodatkowe maksymalnie dwa dni dofinansowania na podróż przed rozpoczęciem mobilności oraz dwa dni po zakończeniu mobilności: 

Dla podróży do 300 km – 1 dodatkowy dzień w sumie

Dla podróży 301 – 1500 km – 2 dodatkowe dni w sumie

Dla podróży od 1501 km – 4 dodatkowe dni w sumie

Odległość będzie naliczana na podstawie „Kalkulatora odległości KE”

Jeżeli podróż nie zostanie potwierdzona w wyżej wymieniony sposób (ust. 3 zasad GREEN TRAVEL), student/doktorant/absolwent zostanie wezwany do zwrotu kwoty wynikającej z uprawnień GREEN TRAVEL.

FORMALNOŚCI PO POWROCIE

W Sekcji Programu Erasmus należy złożyć następujące dokumenty:

 • TRAINEESHIP CERTIFICATE zaświadczenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej oraz okresie pobytu studenta na praktyce w instytucji przyjmującej w oryginale;
 • Zaświadczenie z Dziekanatu potwierdzające zaliczenie praktyki (w przypadku praktyk obowiązkowych) lub zaświadczenie z Dziekanatu potwierdzające odbycie praktyki w ramach Programu Erasmus+ (w przypadku praktyk nieobowiązkowych) dotyczy tylko studentów;
 • Sprawozdanie z wyjazdu wypełnienie w systemie Beneficiary Module ankiety, która zostanie przesłana na podany przez studenta adres e-mail.