Podpisywanie umów dwustronnych

Podstawą wymiany studentów oraz nauczycieli akademickim w ramach programu Erasmus „+” są umowy dwustronne podpisywane przez prawnych przedstawicieli uczelni zainteresowanych współpracą.

Osobą reprezentującą Politechnikę Krakowską dla celów podpisania umowy dwustronnej jest Prorektor ds. Kształcenia, dr hab. inż. Jerzy ZAJĄC, prof. PK. Każda umowa musi być potwierdzona przez koordynatora wydziałowego.

Wszystkie uczelnie, z którymi poszczególne wydziały PK planują nawiązać współpracę muszą posiadać Kartę Erasmusa uprawniającą do udziału w programie w roku akademickim, na który podpisywana jest umowa.

Numer karty Erasmusa Politechniki Krakowskiej: 44687-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE.

Istotnym elementem umowy jest nazwa uczelni (w języku narodowym) oraz kod uczelni. Kod Politechniki Krakowskiej to PL KRAKOW03.