Podpisywanie umów dwustronnych

  1. Podpisywanie umów dwustronnych

Podstawą wymiany studentów oraz nauczycieli akademickim w ramach programu Erasmus „+” są umowy dwustronne podpisywane przez prawnych przedstawicieli uczelni zainteresowanych współpracą.

Osobą reprezentującą Politechnikę Krakowską dla celów podpisania umowy dwustronnej jest Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał. Każda umowa musi być potwierdzona przez koordynatora wydziałowego.

Wszystkie uczelnie, z którymi poszczególne wydziały PK planują nawiązać współpracę muszą posiadać Kartę Erasmusa uprawniającą do udziału w programie w roku akademickim, na który podpisywana jest umowa.

Numer karty Erasmusa Politechniki Krakowskiej: 44687-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE.

Istotnym elementem umowy jest nazwa uczelni (w języku narodowym) oraz kod uczelni. Kod Politechniki Krakowskiej to PL KRAKOW03.