O Programie

W latach 1998 – 2006 Politechnika Krakowska brała udział w realizacji wiodącego programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, znanego jako Program SOCRATES. W latach 2007-2013 w miejsce SOCRATES’a realizowany był zintegrowany program kształcenia określany mianem Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus. Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił program „Uczenie się przez całe życie”, z którego w zakresie mobilności Politechnika Krakowska korzystała wspierając wyjazdy studentów i pracowników.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych);
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

 • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • państwa EFTA (European Free Trade Association), /EEA (European Economic Area): Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, Republika Macedonii Północnej, Serbia.

W roku 2021 Politechnika Krakowska uzyskała ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027.

ZARZĄDZENIE NR 30 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 6 kwietnia 2022 r. R.0201.39.2022 w sprawie wprowadzenia Zasad realizacji Programu Erasmus+ w zakresie mobilności studenckiej, dydaktycznej oraz szkoleniowej na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Kod uczelni: PL KRAKOW03
Numer PIC: 999516519
Numer OID: E10207496

Zobowiązania uczelni wynikające z podpisania Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ERASMUS CHARTER OF HIGHER EDUCATION)

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki:

 • zapewnia pełne respektowanie zasad niedyskryminacji ustalonych w programie Erasmus i zapewnia uczestnikom pochodzącym z różnych środowisk równy dostęp do programu i równych możliwości korzystania z jego oferty;
 • zapewnia pełne uznanie przyznanych punktów zaliczeniowych w ramach wszystkich pomyślnie ukończonych zajęć za granicą oraz praktyk zagranicznych (jeżeli są obowiązkowe) (punktów ECTS lub punktów zaliczeniowych przyznanych w porównywalnym do ECTS systemie);
 • uwzględnia pomyślnie ukończone zajęcia za granicą/praktyki zagranicznej w dorobku studentów/w suplemencie do dyplomu;
 • nie pobiera od studentów przyjeżdżających w ramach mobilności w celu gromadzenia osiągnięć (credit mobility) żadnych opłat za naukę, rejestrację, egzaminy ani korzystanie z laboratoriów lub bibliotek (jedyna opłata to opłata za wydanie legitymacji studenckiej – obecnie 22 zł);
 • publikuje na stronie internetowej erasmus.pk.edu.pl i aktualizuje katalogi przedmiotów z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem;
 • realizuje mobilności w oparciu o zawarte uprzednio umowy międzyinstytucjonalne;
 • zapewnia uczestnikom mobilności przygotowanie do wyjazdu, w tym przygotowanie językowe pozwalające na osiągnięcie odpowiedniego poziomu biegłości;
 • realizuje mobilności edukacyjne studentów i pracowników na podstawie przygotowanych i zatwierdzonych przed wyjazdem porozumień (o programie studiów/praktyki w przypadku studentów oraz o programie nauczania/szkolenia w przypadku pracowników), uzgodnionych przez instytucję wysyłającą, przyjmującą i uczestników mobilności;
 • zapewnia wyjeżdżającym i przyjeżdżającym uczestnikom mobilności pomoc związaną z uzyskaniem wizy, jeżeli jest ona wymagana;
 • pomaga wyjeżdżającym i przyjeżdżającym uczestnikom mobilności w uzyskaniu ubezpieczenia;
 • zapewnienia przyjeżdżającym uczestnikom mobilności wsparcie związane ze znalezieniem zakwaterowania (uczelnia posiada własne akademiki o miejsca w których studenci mogą aplikować już w momencie aplikacji na PK);
 • zapewnia równe traktowanie studentów i pracowników miejscowych oraz przyjeżdżających uczestników mobilności pod kątem akademickim i w odniesieniu do innych świadczonych usług;
 • włącza przyjeżdżających uczestników mobilności do codziennego życia instytucji przyjmującej oraz dofinansowuje działanie organizacji studenckiej Erasmus Student Network PK w działaniach mających na celu integrację studentów macierzystych i przyjeżdżających z uczelni partnerskich;
 • oferuje przyjeżdżającym uczestnikom mobilności Help Desk funkcjonujący w DWM Sekcji Programu Erasmus PK oraz wsparcie mentorów studenckich;
 • udziela przyjeżdżającym uczestnikom mobilności wsparcia językowego poprzez opłacanie oferowanego przez Studium Języków Obcych PK kursu języka polskiego;
 • uznaje wszystkie działania studentów wymienione w porozumieniach o programie studiów/praktyki – pod warunkiem ich pomyślnego zrealizowania – za część składową programu kształcenia prowadzącego do uzyskania dyplomu uczelni macierzystej;
 • terminowo przekazuje przyjeżdżającym uczestnikom mobilności oraz ich instytucjom macierzystym, na koniec okresu mobilności, pełny i dokładny wykaz zaliczeń;
 • zachęca do reintegracji powracających uczestników mobilności oraz umożliwia im wykorzystanie uzyskanych doświadczeń dla dobra instytucji i innych studentów/pracowników w szczególności poprzez zachęcenie do uczestnictwa w organizacjach wpierających studentów przyjeżdżających na PK;
 • uznaje działania dydaktyczne i szkoleniowe podjęte przez pracowników podczas okresu mobilności zgodnie z wcześniej zawartym porozumieniem;
 • dba o to, by podejmowana współpraca prowadziła do trwałych rezultatów przynoszących korzyści wszystkim partnerom;
 • udziela wsparcia uczestniczącym w projektach pracownikom i studentom;
 • wykorzystuje rezultaty projektów w taki sposób, aby zapewnić jak największy ich wpływ na indywidualnych uczestników i instytucje, jak również popiera wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń w obrębie szerszej wspólnoty akademickiej;
 • w celu propagowania informacji zamieszcza Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego wraz z deklaracją polityki uczelni Erasmusa na stronie internetowej instytucji https://erasmus.pk.edu.pl/o-programie/;
 • promuje działania podejmowane w programie i ich rezultaty;
 • wydaje i udostępnia do publicznej wiadomości wspólnoty akademickiej na stronie internetowej dokumenty:
  – Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+;
  – Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna;
  – Zasady realizacji wyjazdów pracowników administracyjnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w celach szkoleniowych do instytucji zagranicznych w ramach programu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna.

Do roku 2021 Politechnika Krakowska finasowała wyjazdy studentów i pracowników uczelni w ramach mobilności na studia, praktyki, mobilności dydaktycznych i admininistracyjnych ze środków programów FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni oraz PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER).

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Logo programu Erasmus +
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top