Podpisywanie umów dwustronnych

Podstawą wymiany studentów oraz nauczycieli akademickim w ramach programu Erasmus „+” są umowy dwustronne podpisywane przez prawnych przedstawicieli uczelni zainteresowanych współpracą.

Osobą reprezentującą Politechnikę Krakowską dla celów podpisania umowy dwustronnej jest Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą, dr hab. inż. Jerzy ZAJĄC, prof. PK. Każda umowa musi być potwierdzona przez koordynatora wydziałowego.

Wszystkie uczelnie, z którymi poszczególne wydziały PK planują nawiązać współpracę muszą posiadać Kartę Erasmusa uprawniającą do udziału w programie w roku akademickim, na który podpisywana jest umowa.

Numer OID: E10207496 

Numer PIC: 999516519

Numer ECHE: 44687-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE

Istotnym elementem umowy jest nazwa uczelni (w języku narodowym) oraz kod uczelni. Kod Politechniki Krakowskiej to PL KRAKOW03.