Wyjazdy Monitoringowe

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia monitoringu studentów PK studiujących na uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+ realizowane są w oparciu o umowę podpisaną przez przedstawicieli Politechniki Krakowskiej oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wyjazdy monitoringowe są jednym z tzw. działań wspierających organizację wymiany.

Osoby zainteresowane wyjazdem monitoringowym w ramach programu, kontaktują się w pierwszej kolejności z koordynatorem programu Erasmus+ na własnym wydziale celem zgłoszenia chęci wyjazdu.

Potwierdzona przez władze wydziału lista zawierającą nazwiska osób, które wyjadą z wizytą monitoringową, termin wyjazdu, nazwę uczelni partnerskiej oraz kwotę przyznaną na wyjazd przekazywana jest następnie do Działu Współpracy Międzynarodowej – Sekcja Programu Erasmus. Termin składania listy upływa w bieżącym roku akademickim 15 listopada 2023 r.

Podstawą do obliczenia wysokości dofinansowania przysługującego wykładowcom dokonującym monitoringu studentów są krajowe przepisy dotyczące należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Informacje o wysokości diet oraz limitów na noclegi w danym kraju można także uzyskać w Dziale Finansowym PK. Wyjazd monitoringowy musi zostać zrealizowany do dnia 28.06.2024 r.

Nauczyciele akademiccy dokonujący monitoringu studentów zobowiązani są złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej – Sekcja Programu Erasmus następujące dokumenty wymagane przepisami:

przed wyjazdem:

  • formularz „Wniosek o wyjazd zagraniczny” – składany nie później niż 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem;

w ciągu dwóch tygodni po powrocie:

  • oryginał dokumentu sporządzonego na papierze firmowym uczelni przyjmującej, podpisany przez jej uprawnionego przedstawiciela, potwierdzający cel pobytu oraz określający termin pobytu;
  • sprawozdanie merytoryczne z wyjazdu zawierające następujące dane:
  1. imiona i nazwiska monitorowanych studentów
  2. ocenę warunków nauczania zagwarantowanych studentom przez uczelnię partnerską
  3. ocenę postępów naukowych studentów
  4. ocenę warunków socjalnych
  5. pozytywne i negatywne uwagi dotyczące monitorowanych studentów
  6. własne sugestie i uwagi
  • wypełniony formularz „Rozliczenie zaliczki” wraz dokumentami finansowymi potwierdzającymi poniesienie kosztów.


Nauczyciele akademiccy uczestniczący w działaniach monitoringowych zobowiązani są rozliczyć wyjazd najpóźniej do 2 tygodni po powrocie z wyjazdu. Brak terminowego rozliczenia będzie się wiązał z koniecznością zwrotu zaangażowanych funduszy oraz wykluczeniem z udziału w Programie w latach kolejnych.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Logo programu Erasmus +
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top