Kryteria formalne i terminy

Studentki i studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+ obowiązują ustalone w danym roku akademickim zasady realizacji wyjazdów. Zasady wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus+ reguluje również ZARZĄDZENIE NR 1 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 9 stycznia 2012 r.

Wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ realizowane są w oparciu o umowę zawierana co roku przez Politechnikę Krakowską z Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Częścią składową umowy jest Aneks (do wglądu w Sekcji  Programu Erasmus) zawierający kryteria formalne, jakich uczelnia zobowiązana jest przestrzegać organizując wyjazdy studentów.

Poszczególne wydziały PK ustalają szczegółowe kryteria doboru studentów zainteresowanych uczestnictwem w wymianie. Kryteriami wspólnymi dla wszystkich są:

  • wysoka średnia ocen
  • potwierdzona dobra znajomość języka obcego

Rekrutacja na wyjazdy przeprowadzana jest raz w roku - okresie luty/marzec i dotyczy wyjazdów w kolejnym roku akademickim. Dokładne terminy kwalifikacji na poszczególnych wydziałach ogłaszane są przez Wydziałowych Koordynatorów Programu Erasmus+.

Studentki i studenci zakwalifikowani do udziału w wymianie kontaktują się z DWM - Sekcja Programu Erasmus na PK ( Budynek Galeria GIL, pok. nr 208 (2. piętro), tel.: 12 628 25 04, erasmus@pk.edu.pl).