KRYTERIA FORMALNE I TERMINY

Zasady wymiany studenckiej w ramach Programu Erasmus+ reguluje ZARZĄDZENIE NR 30 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 6 kwietnia 2022 r. dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej (pk.edu.pl)

Studentów/doktorantów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ obowiązują ustalone w danym roku akademickim zasady realizacji wyjazdów.

Wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus+ realizowane są w oparciu o umowę zawierana co roku przez Politechnikę Krakowską z Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Częścią składową umowy jest Aneks (do wglądu w Sekcji Programu Erasmus) zawierający kryteria formalne, jakich uczelnia zobowiązana jest przestrzegać organizując wyjazdy studentów i pracowników.

Poszczególne wydziały PK ustalają szczegółowe kryteria doboru studentów zainteresowanych uczestnictwem w wymianie. Kryteriami wspólnymi dla wszystkich są:

  • wysoka średnia ocen;
  • potwierdzona dobra znajomość języka obcego.

Rekrutacja na wyjazdy studenckie przeprowadzana jest raz w roku – w okresie luty/marzec i dotyczy wyjazdów w kolejnym roku akademickim. Dokładne terminy kwalifikacji na poszczególnych wydziałach ogłaszane są przez Wydziałowych Koordynatorów Programu Erasmus+.

Studentki i studenci zakwalifikowani do udziału w wymianie kontaktują się z DWM – Sekcja Programu Erasmus PK (Budynek Galeria GIL, pok. nr 208 (2. piętro), tel.: 12 628 25 04, erasmus@pk.edu.pl).