Wyjazd na praktyki

Fragment globusa

Program Erasmus+ umożliwia studentom i absolwentom (Recent Graduate – zakwalifikowanym na ostatnim roku studiów) NA wyjazdy na praktyki do zagranicznych instytucji (np. przedsiębiorstwa, placówki naukowo badawcze, organizacje non-profit, biura projektowe itd.). Praktyka nie można odbywać w instytucjach Unii Europejskiej,  instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami oraz w placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta.

Rekrutacja na wyjazdy na praktyki odbywa się na wszystkich Wydziałach PK i odpowiedzialni za jej przeprowadzenie są koordynatorzy wydziałowi. Rekrutacja na mobilności dofinasowane w ramach Programu Erasmus+ obejmuje:

 • wyjazdy długoterminowe na praktyki;
 • wyjazdy krótkoterminowe na mobilności z obowiązkową częścią wirtualną, zorganizowaną przed lub po wyjeździe do instytucji przyjmującej.

Terminy, kryteria oraz zasady rekrutacji dostępne są na stronach internetowych należących do poszczególnych wydziałów PK.

W procesie rekrutacji studentów na wyjazdy, uczelnia bierze pod uwagę osiągnięcia studenta (wyniki w nauce) oraz poziom znajomości języka obcego weryfikowany w trakcie rekrutacji, w którym będą prowadzone zajęcia w instytucji przyjmującej. Wydziały mają prawo do zastosowania dodatkowych kryteriów naboru pod warunkiem ich powszechnego ogłoszenia w chwili rozpoczęcia procesu rekrutacji. Wydział może wyrazić zgodę na wyjazd studenta z długiem kredytowym, biorąc pod uwagę w/w kryteria.

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ projekt roku 2022

ZARZĄDZENIE NR 30 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 6 kwietnia 2022 r. R.0201.39.2022
w sprawie wprowadzenia Zasad realizacji Programu Erasmus+ w zakresie mobilności studenckiej, dydaktycznej oraz szkoleniowej na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Politechnika Krakowska gwarantuje dofinansowanie na:

 1. 60 dni pobytu przy długoterminowych wyjazdach na praktyki; (dotyczy mobilności fizycznej);
 2. 30 dni pobytu przy krótkoterminowych wyjazdach na praktyki. Wyjazdy krótkoterminowe studentów na praktyki obejmują maksymalnie do 30 dni mobilności fizycznej z obowiązkową (w przypadku studiów I i II stopnia) częścią wirtualną.

Instytucję przyjmującą na praktyki należy znaleźć samodzielnie. Oferty praktyk ERASMUSINTERN.

Formalności przed wyjazdem

Osoby zakwalifikowane do udziału w Programie Erasmus+ Praktyki otrzymają po zakończonej rekrutacji link do formularza, który należy uzupełnić około miesiąc przed planowaną praktyką (dane do umowy finansowej). Po uzupełnieniu formularza należy przesłać komplet poniższych dokumentów w formie skanu na adres erasmus@pk.edu.pl.

Dokumenty, które wymagane są w oryginale należy dostarczyć do biura Sekcji Programu Erasmus w dniu wyznaczonym na podpisanie umowy finansowej.

Umowę finansową należy podpisać najpóźniej dwa tygodnie przed wyjazdem na praktyki.

Stawki stypendialne – wyjazdy studentów i absolwentów na długoterminowe praktyki z budżetu projektu 2023

Kraje należące do danej grupy
Stawka miesięczna stypendium w EUR
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
820 EUR
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy
820 EUR
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry,
750 EUR

Wysokość dofinansowania na krótkoterminowe wyjazdy studentów na praktyki

Dzienna kwota dofinansowania
Dodatkowa kwota dla osoby
o mniejszych szansach
Pobyt 5-14 dni
79 EUR/dzień
100 EUR/wyjazd
Pobyt 15 do 30 dni
56 EUR/dzień
150 EUR/wyjazd

Studenci i absolwenci spełniający definicję „osób z mniejszymi szansami” otrzymują dodatkowo dofinasowanie na koszty podróży realizując wyjazdy krótkoterminowe.

Dofinansowanie podróży ekologicznymi środkami transportu Green Travel dotyczy wyjazdów finansowanych z budżetu projektu roku 2023

Dofinansowanie wynosi 50 Eurodługoterminowe wyjazdy na praktyki od 2 do 12 miesięcy.

 1. Studenci/doktoranci/absolwenci ubiegający się o ryczałt na koszty podróży wynikający z podróży na całej trasie (a nie jej części) w obie strony środkami lokomocji o niskiej emisji spalin (tzw. Green Travel) składają w biurze Sekcji Programu Erasmus PK oświadczenie Deklarację o planowanym przebiegu podróży ze wskazaniem środka lokomocji lub Oświadczenie osób podróżujących na zasadzie wspólnej podróży samochodem osobowym.
 2. Ryczałt, o którym mowa zostaje wypłacony wraz z pozostałymi komponentami stypendium Erasmus+ zgodnie ze złożonym oświadczeniem.
 3. Deklarowany sposób dojazdu na miejsce potwierdzany jest po powrocie w następujący sposób:
 • osoby, podróżujące publicznym środkiem transportu (np. bus, autokar, kolej) obowiązane są przesłać na adres erasmus@pk.edu.pl skany rachunków/biletów potwierdzających przejazd;
 • data na załączanym rachunku/bilecie nie może pokrywać się z terminem realizacji mobilności (daty w umowie finansowej) ani podróż nie może odbywać się w terminie dłuższym niż jeden miesiąc (30 dni) przed rozpoczęciem mobilności i jeden miesiąc (30 dni) po zakończeniu mobilności (wyjątek stanowi dzień rozpoczęcia/zakończenia podróży, który może być tożsamy z datą rozpoczęcia/zakończenia mobilności);
 • osoby podróżujące na zasadzie wspólnej podróży samochodem osobowym (min. 2 osoby podróżujące w tym samym celu) zobowiązane są do złożenia oświadczenia;


Na podróż typu Green Travel mogą zostać przyznane dodatkowe maksymalnie dwa dni dofinansowania na podróż przed rozpoczęciem mobilności oraz dwa dni po zakończeniu mobilności: 

 • Dla podróży do 300 km1 dodatkowy dzień w sumie
 • Dla podróży 301 – 1500 km2 dodatkowe dni w sumie
 • Dla podróży od 1501 km4 dodatkowe dni w sumie

Odległość będzie naliczana na podstawie Kalkulatora odległości KE.

Jeżeli podróż nie zostanie potwierdzona w wyżej wymieniony sposób (ust. 3 zasad Green Travel), student/doktorant/absolwent zostanie wezwany do zwrotu kwoty wynikającej z uprawnień Green Travel.

Formalności po powrocie

W Sekcji Programu Erasmus należy złożyć następujące dokumenty:

 • TRAINEESHIP CERTIFICATE  zaświadczenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej oraz okresie pobytu studenta na praktyce w instytucji przyjmującej (oryginał);
 • Zaświadczenie z Dziekanatu potwierdzające zaliczenie praktyki w przypadku praktyk obowiązkowych lub zaświadczenie z Dziekanatu potwierdzające odbycie praktyki w ramach Programu Erasmus+ w przypadku praktyk nieobowiązkowych – dotyczy tylko studentów (oryginał);
 • Sprawozdanie z wyjazdu  wypełnienie w systemie Beneficiary Module ankiety, która zostanie przesłana na podany przez studenta adres e-mail.
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Logo programu Erasmus +
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top