PRACOWNICY: WYJAZD W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

  1. Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

Wyjazdy stypendialne nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus „+”  w roku akademickim 2016/2017  realizowane są w oparciu o umowę zawartą przez Politechnikę Krakowską z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Częścią składową umowy są załączniki zawierające kryteria formalne, jakie uczelnia zobowiązana jest stosować organizując wyjazdy kadry dydaktycznej.

Osoby zainteresowane wyjazdem do uczelni partnerskiej w celach dydaktycznych powinny zapoznać się z dokumentem:

„Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacjna z krajami programu w roku akademickim 2016/2017"

Nauczyciele akademiccy udający się do uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych spełniać muszą ponadto kryteria ustalone na własnych wydziałach, a chęć ich przyjęcia przez uczelnię partnerską potwierdzona być musi istnieniem stosownej umowy dwustronnej z PK.

Wsparcie indywidualne z programu Erasmus+ to dofinansowanie na każdy dzień trwania mobilności (obliczane wg. Stawek w tabeli poniżej) ;

Mobilność pracowników – maksymalne  wsparcie indywidualne na dzień w zależności od kraju przyjmującego:

Kraj przyjmujący
Kwota na dzień w walucie EURO
Dania, Irlandia, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania 130
Belgia, Bułgaria, Republika Czech, Grecja, Francja, Włochy, Cypr, Luksemburg, Węgry, Austria, Rumunia, Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja 110
Niemcy, Hiszpania, Łotwa, Malta, Portugalia, Słowacja, Macedonia-była Republika Jugosławii 100
Estonia, Chorwacja, Litwa, Słowenia 80

Nauczyciele akademiccy zainteresowani wyjazdem zobowiązani są złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus do dnia 14 października 2016 r., następujące dokumenty (oryginały w wersji papierowej) wymagane zasadami  Programu Erasmus:

przed wyjazdem:

Po 14 października 2016 r.  zgłoszenia będą przyjmowane jeżeli uczelnia będzie posiadała wolne środki. Na działanie – wyjazdy nauczycieli w celach dydaktycznych programu „Erasmus +” Politechnika Krakowska w roku akademickim 2016/2017, otrzymała dofinansowanie  12  wyjazdów  w kwocie 10 500 Euro.  Nie później niż w dniu 19.10.2016 r. zostanie ustalona  lista osób, które otrzymały dofinansowanie. Ze względu na ochronę danych osobowych, osoby które aplikowały o wyjazd, otrzymają informacje o dofinansowaniu indywidualnie.

 

W celu rozliczenia wyjazdu, po powrocie należy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu  Erasmus następujące dokumenty:

  • Oryginał dokumentu sporządzonego na papierze firmowym uczelni przyjmującej, podpisany przez jej uprawnionego przedstawiciela, potwierdzający zrealizowanie celu pobytu oraz określający termin pobytu i liczbę godzin zrealizowanych zajęć. Wyjazdy w czasie których nie zrealizowano co najmniej ośmiu godzin dydaktycznych nie mogą być rozliczone;
  • Kopia biletu ze wskazaną datą wyjazdu i powrotu;
  • Dokument finansowy tytułem zakupu biletu za przejazd

Sprawozdanie z pobytu w instytucji przyjmującej - ankieta on–line składana na serwerze Komisji Europejskiej na podstawie zaproszenia przesyłanego przez system Mobility Tool KE;