PRACOWNICY: WYJAZD W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Wyjazdy stypendialne nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus „+”  w roku akademickim 2018/2019 realizowane są w oparciu o umowę zawartą przez Politechnikę Krakowską z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Częścią składową umowy są załączniki zawierające kryteria formalne, jakie uczelnia zobowiązana jest stosować organizując wyjazdy kadry dydaktycznej.

Osoby zainteresowane wyjazdem do uczelni partnerskiej w celach dydaktycznych powinny zapoznać się z dokumentem:

„Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna z krajami programu w roku akademickim 2018/2019"

Formularz A1 dostępny jest TUTAJ. Formularz należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych PK nie później niż 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem.

Nauczyciele akademiccy udający się do uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych spełniać muszą ponadto kryteria ustalone na własnych wydziałach, a chęć ich przyjęcia przez uczelnię partnerską potwierdzona być musi istnieniem stosownej umowy dwustronnej z PK.

Wsparcie indywidualne z programu Erasmus+ to dofinansowanie na każdy dzień trwania mobilności:


Mobilność pracowników – maksymalne  wsparcie indywidualne na dzień w zależności od kraju przyjmującego

Kraj przyjmującyKwota na dzień w EUR
Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania
130 EUR
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy
110 EUR
Hiszpania, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja
100 EUR
Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia
80 EUR

Nauczyciele akademiccy zainteresowani wyjazdem zobowiązani są złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus do dnia 12 października 2018r., następujące dokumenty (oryginały w wersji papierowej) wymagane zasadami  Programu Erasmus:

przed wyjazdem:

Po 12 października 2018 r.  zgłoszenia będą przyjmowane jeżeli uczelnia będzie posiadała wolne środki. Na działanie – wyjazdy nauczycieli w celach dydaktycznych programu „Erasmus +” Politechnika Krakowska w roku akademickim 2018/2019, otrzymała dofinansowanie  15  wyjazdów  w kwocie 14 025 Euro.  Nie później niż w dniu 18.10.2018 r. zostanie ustalona  lista osób, które otrzymały dofinansowanie. Ze względu na ochronę danych osobowych, osoby które aplikowały o wyjazd, otrzymają informacje o dofinansowaniu indywidualnie.

W celu rozliczenia wyjazdu, po powrocie należy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus następujące dokumenty:

  • Oryginał dokumentu sporządzonego na papierze firmowym uczelni przyjmującej, podpisany przez jej uprawnionego przedstawiciela, potwierdzający zrealizowanie celu pobytu oraz określający termin pobytu i liczbę godzin zrealizowanych zajęć. Wyjazdy w czasie których nie zrealizowano co najmniej ośmiu godzin dydaktycznych nie mogą być rozliczone
  • Kopia biletu ze wskazaną datą wyjazdu i powrotu
  • Dokument finansowy tytułem zakupu biletu za przejazd
  • Sprawozdanie z pobytu w instytucji przyjmującej - ankieta on–line składana na serwerze Komisji Europejskiej na podstawie zaproszenia przesyłanego przez system Mobility Tool KE;