O programie

W latach 1998 - 2006 Politechnika Krakowska brała udział w realizacji wiodącego programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, znanego jako Program SOCRATES. W latach 2007-2013 w miejsce SOCRATES’a realizowany był zintegrowany program kształcenia określany mianem Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił program „Uczenie się przez całe życie”, z którego w zakresie mobilności Politechnika Krakowska korzystała wspierając wyjazdy studentów i pracowników.

Struktura programu Erasmus+  obejmuje trzy główne typy działań:

  • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
  • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
  • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

  • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • państwa EFTA (European Free Trade Association), /EEA (European Economic Area): Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
  • państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii;

W roku 2021 Politechnika Krakowska uzyskała ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027.

Kod uczelni: PL KRAKOW03
Numer ECHE: 44687-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE
Numer PIC: 999516519
Numer OID: E10207496

Erasmus Policy statement (EPS) - edition 2020

 

Politechnika Krakowska bierze również udział w programie FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY - Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni oraz finansuje mobilności z PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ  (PO WER).