PRACOWNICY: WYJAZD W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Wyjazdy odbywają się zgodnie z „Zasadami realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus „+” Akcja 1: Mobilność edukacyjna z krajami programu”.

Rekrutacja na wyjazdy odbywa się na początku każdego roku akademickiego, a jej zasady są opisane w w/w dokumencie. 

Nauczyciele akademiccy zainteresowani wyjazdem zobowiązani są złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus na adres: e-mailem na adres: erasmus@pk.edu.pl do dnia 31 października 2022r., skany następujących dokumentów wymaganych zasadami programu Erasmus „+” :

- Dokument STAFF MOBILITY FOR TEACHING - MOBILITY AGREEMENT podpisany przez dziekana wydziału macierzystego (dostępny poniżej); MOBILITY AGREEMENT musi być podpisany przez wszystkie 3 strony przed rozpoczęciem mobilności.

- Wniosek o wyjazd zagraniczny (dostępny poniżej).

Po 31 października 2022 r. zgłoszenia osób, które nie zakwalifikowały się do otrzymania środków są przyjmowane na "Listę rezerwową" uruchamianą w przypadku rezygnacji z wyjazdu osoby, która otrzymała środki na realizację wyjazdu.

Na działanie – wyjazdy nauczycieli w celach dydaktycznych programu Erasmus „+”  w roku 2022 Politechnika Krakowska, otrzymała dofinansowanie 25 wyjazdów w kwocie 31 500 Euro. Nie później niż w dniu 03.11.2022r. zostanie ustalona lista osób, które otrzymały dofinansowanie.

Ze względu na ochronę danych osobowych, osoby które aplikowały o wyjazd, otrzymają informacje o dofinansowaniu indywidualnie.

O przyznaniu środków na wyjazd decyduje Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą biorąc pod uwagę treść programu zapisanego w dokumencie STAFF MOBILITY FOR TEACHING - MOBILITY AGREEMENT, rekomendacje wydziału macierzystego, kolejność zgłoszeń oraz dostępne środki. Odwołania od decyzji o przyznaniu dofinansowania wyjazdu można składać w Sekretariacie Rektora Politechniki Krakowskiej do 10 listopada 2022r.

Po tym terminie, listę realizujących wyjazdy uważa się za zamkniętą, a dofinansowania będą przyznawane tyko w przypadku posiadania przez uczelnię wolnych środków.

Niekompletne zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Wyjazdy stypendialne nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus „+” realizowane są w oparciu o umowę zawartą przez Politechnikę Krakowską z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Częścią składową umowy są załączniki zawierające kryteria formalne, jakie uczelnia zobowiązana jest stosować organizując wyjazdy kadry dydaktycznej.

Osoby zainteresowane wyjazdem do uczelni partnerskiej w celach dydaktycznych powinny zapoznać się z dokumentem:

„Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna z krajami programu - projekt roku 2022".

Formularz A1 dostępny jest TUTAJ. Formularz należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych PK nie później niż 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem.

Nauczyciele akademiccy udający się do uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych spełniać muszą ponadto kryteria ustalone na własnych wydziałach, a chęć ich przyjęcia przez uczelnię partnerską potwierdzona być musi istnieniem stosownej umowy dwustronnej z PK. Lista aktualnych uczelni partnerskich PK dostępna jest na Uczelnie partnerskie - Politechnika Krakowska | Erasmus+Politechnika Krakowska | Erasmus+ (pk.edu.pl)

Wsparcie indywidualne z programu Erasmus+ to dofinansowanie na każdy dzień trwania mobilności:


Mobilność pracowników – maksymalne  wsparcie indywidualne na dzień w zależności od kraju przyjmującego

Kraje należące do danej grupyKwota na dzień w walucie EUR
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
180 EUR
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
160 EUR
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa,  Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
140 EUR

Zrekrutowani nauczyciele akademiccy zobowiązani są złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus następujące dokumenty:

Przed wyjazdem:

  • Dokument  MOBILITY AGREEMENT - STAFF MOBILITY FOR TEACHING podpisany przez wszystkie strony umowy (scan)
  • Wniosek o wyjazd zagraniczny    (dokument w oryginale)
  • Oświadczenie finansowe (dokument dostępny w Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus);
  • Kopia polisy ubezpieczenia obejmującego czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej;
  • Umowa finansowa na wyjazd w ramach programu Erasmus „+” (dokument dostępny w Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus).Przekazanie wsparcia finansowego nauczycielowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków umowy. Umowę podpisuje się najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem.

Rozliczenie wyjazdu:

Po powrocie należy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus następujące dokumenty:

  • Oryginał dokumentu sporządzonego na papierze firmowym uczelni przyjmującej, podpisany przez jej uprawnionego przedstawiciela, potwierdzający zrealizowanie celu pobytu oraz określający termin pobytu i liczbę godzin zrealizowanych zajęć. Wyjazdy w czasie których nie zrealizowano co najmniej ośmiu godzin dydaktycznych nie mogą być rozliczone; Wzór potwierdzenia.
  • Kopia biletu ze wskazaną datą wyjazdu i powrotu;
  • Sprawozdanie z pobytu w instytucji przyjmującej - ankieta on–line składana na serwerze Komisji Europejskiej na podstawie zaproszenia przesyłanego przez system Beneficiary Module KE.