PRACOWNICY: WYJAZD W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Wyjazdy odbywają się zgodnie z „Zasadami realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus „+” Akcja 1: Mobilność edukacyjna z krajami programu” do wyczerpania środków projektu 2022.

Wyjazdy stypendialne nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus „+” realizowane są w oparciu o umowę zawartą przez Politechnikę Krakowską z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Częścią składową umowy są załączniki zawierające kryteria formalne, jakie uczelnia zobowiązana jest stosować organizując wyjazdy kadry dydaktycznej.

Osoby zainteresowane wyjazdem do uczelni partnerskiej w celach dydaktycznych powinny zapoznać się z dokumentem:

„Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna z krajami programu - projekt roku 2022".

Formularz A1 dostępny jest TUTAJ. Formularz należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych PK nie później niż 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem.

Nauczyciele akademiccy udający się do uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych spełniać muszą ponadto kryteria ustalone na własnych wydziałach, a chęć ich przyjęcia przez uczelnię partnerską potwierdzona być musi istnieniem stosownej umowy dwustronnej z PK.

Wsparcie indywidualne z programu Erasmus+ to dofinansowanie na każdy dzień trwania mobilności:


Mobilność pracowników – maksymalne  wsparcie indywidualne na dzień w zależności od kraju przyjmującego

Kraje należące do danej grupyKwota na dzień w walucie EUR
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
180 EUR
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
160 EUR
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa,  Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
140 EUR

Nauczyciele akademiccy zainteresowani wyjazdem zobowiązani są złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus następujące dokumenty:

przed wyjazdem:

W celu rozliczenia wyjazdu, po powrocie należy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus następujące dokumenty:

  • Oryginał dokumentu sporządzonego na papierze firmowym uczelni przyjmującej, podpisany przez jej uprawnionego przedstawiciela, potwierdzający zrealizowanie celu pobytu oraz określający termin pobytu i liczbę godzin zrealizowanych zajęć. Wyjazdy w czasie których nie zrealizowano co najmniej ośmiu godzin dydaktycznych nie mogą być rozliczone. Wzór potwierdzenia.
  • Kopia biletu ze wskazaną datą wyjazdu i powrotu
  • Sprawozdanie z pobytu w instytucji przyjmującej - ankieta on–line składana na serwerze Komisji Europejskiej na podstawie zaproszenia przesyłanego przez system Beneficiary Module KE;