Wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

Nauczyciel wskazujący coś na tablicy
Wyjazdy na studia

Wyjazdy odbywają się zgodnie z „Zasadami realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna z krajami programu”.

REKRUTACJA NA WYJAZDY ODBYWA SIĘ NA POCZĄTKU KAŻDEGO ROKU AKADEMICKIEGO, A JEJ ZASADY SĄ OPISANE W W/W DOKUMENCIE.

Nauczyciele akademiccy zainteresowani wyjazdem zobowiązani są złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus od dnia 04 października do dnia 20 października 2023r., następujące dokumenty:

  • Dokument STAFF MOBILITY FOR TEACHING – MOBILITY AGREEMENT podpisany przez dziekana wydziału macierzystego (dostępny poniżej); MOBILITY AGREEMENT musi być podpisany przez wszystkie 3 strony przed rozpoczęciem mobilności;
  • Wniosek o wyjazd zagraniczny (dostępny poniżej).

Po 20 października 2023 r. zgłoszenia osób, które nie zakwalifikowały się do otrzymania środków są przyjmowane na „Listę rezerwową” uruchamianą w przypadku rezygnacji z wyjazdu osoby, która otrzymała środki na realizację wyjazdu.

Na działanie – wyjazdy nauczycieli w celach dydaktycznych programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024 Politechnika Krakowska, otrzymała dofinansowanie 25 wyjazdów. Nie później niż w dniu 24.10.2023 r. zostanie ustalona lista osób, które otrzymały dofinansowanie.

Ze względu na ochronę danych osobowych, osoby które aplikowały o wyjazd, otrzymają informacje o dofinansowaniu indywidualnie.

O przyznaniu środków na wyjazd decyduje Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą biorąc pod uwagę treść programu zapisanego w dokumencie STAFF MOBILITY FOR TEACHING – MOBILITY AGREEMENT, rekomendacje wydziału macierzystego, kolejność zgłoszeń oraz dostępne środki. Odwołania od decyzji o przyznaniu dofinansowania wyjazdu można składać w Sekretariacie Rektora Politechniki Krakowskiej do 31 października 2023 r.

Po tym terminie, listę realizujących wyjazdy uważa się za zamkniętą, a dofinansowania będą przyznawane tyko w przypadku posiadania przez uczelnię wolnych środków.

Niekompletne zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Wyjazdy stypendialne nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ realizowane są w oparciu o umowę zawartą przez Politechnikę Krakowską z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Częścią składową umowy są załączniki zawierające kryteria formalne, jakie uczelnia zobowiązana jest stosować organizując wyjazdy kadry dydaktycznej.

Osoby zainteresowane wyjazdem do uczelni partnerskiej w celach dydaktycznych powinny zapoznać się z dokumentem:

„Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna z krajami programu”:

Formularz A1 dostępny jest TUTAJ. Formularz należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych PK nie później niż 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem.

Nauczyciele akademiccy udający się do uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych spełniać muszą ponadto kryteria ustalone na własnych wydziałach, a chęć ich przyjęcia przez uczelnię partnerską potwierdzona być musi istnieniem stosownej umowy dwustronnej z PK. Lista aktualnych uczelni partnerskich PK dostępna jest na Uczelnie partnerskie – Politechnika Krakowska | Erasmus+ Politechnika Krakowska | Erasmus+ (pk.edu.pl)

Wsparcie indywidualne z programu Erasmus+ to dofinansowanie na każdy dzień trwania mobilności:

Mobilność pracowników – maksymalne wsparcie indywidualne na dzień w zależności od kraju przyjmującego

Kraje należące do danej grupy
Kwota na dzień w walucie EUR
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
180 EUR
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
160 EUR
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
140 EUR

Zrekrutowani nauczyciele akademiccy zobowiązani są złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus następujące dokumenty:

PRZED WYJAZDEM:

  • dokument MOBILITY AGREEMENT – STAFF MOBILITY FOR TEACHING podpisany przez wszystkie strony umowy (scan);
  • Wniosek o wyjazd zagraniczny (dokument w oryginale);
  • oświadczenie finansowe (dokument dostępny w Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus);
  • kopia polisy ubezpieczenia obejmującego czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej;
  • Umowa finansowa na wyjazd w ramach programu Erasmus+ (dokument dostępny w Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus). Przekazanie wsparcia finansowego nauczycielowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków umowy. Umowę podpisuje się najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem.

ROZLICZENIE WYJAZDU:

Po powrocie należy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus następujące dokumenty:

  • oryginał dokumentu sporządzonego na papierze firmowym uczelni przyjmującej, podpisany przez jej uprawnionego przedstawiciela, potwierdzający zrealizowanie celu pobytu oraz określający termin pobytu i liczbę godzin zrealizowanych zajęć. Wyjazdy w czasie których nie zrealizowano co najmniej ośmiu godzin dydaktycznych nie mogą być rozliczone (wzór potwierdzenia);
  • kopia biletu ze wskazaną datą wyjazdu i powrotu;
  • sprawozdanie z pobytu w instytucji przyjmującej – ankieta online składana na serwerze Komisji Europejskiej na podstawie zaproszenia przesyłanego przez system Beneficiary Module KE.
Logo programu Erasmus +
Logo Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top