STUDENCI: WYJAZD NA STUDIA

Wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ możliwy jest na uczelnie, z którymi Politechnika Krakowska ma podpisaną umowę bilateralną ważną w roku akademickim, na który planowany jest wyjazd. Lista aktualnych na dany roku umów dla poszczególnych wydziałów dostępna jest tutaj.

W projekcie edycji 2021 nowego programu przewidziano następujące rodzaje mobilności: 

 • Długoterminowe wyjazdy na studia od 2-12 miesięcy, na każdym poziomie studiów (fizyczna mobilność minimum 2-m-ce) i opcjonalnie mobilność zdalna;
 • Krótkoterminowe wyjazdy na studia od 5-30 dni -połączone z obowiązkową (w przypadku doktorantów opcjonalną) częścią wirtualną.

Dla studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 z budżetu projektu 2020 możliwy czas mobilności wynosi 2-12 miesięcy.

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER w roku akademickim 2020/2021 dostępne są TUTAJ.

 

Erasmus krok po kroku – wyjazd na studia


(1) Rekrutacja wewnętrzna na wydziale

Na Politechnice Krakowskiej rekrutacja na wyjazdy w ramach Erasmusa prowadzona jest osobno na każdym z wydziałów. Odpowiada za nią wydziałowy koordynator Erasmusa.

Rekrutacja na wyjazdy odbywa się corocznie w okresie luty/marzec. Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę są wyniki w nauce (średnia ocen) oraz znajomość języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia. Rekrutacja obejmuje wyjazdy w całym kolejnym roku akademickim, dlatego należy pomyśleć o wyjeździe z odpowiednim wyprzedzeniem!

Podczas rekrutacji sprawdzane są kompetencje językowe kandydatów (egzamin wewnętrzny organizowany przez SPNJO).

Szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz wymaganych przy rekrutacji wewnętrznej dokumentów dostępne co roku są na stronie internetowej wydziału lub u wydziałowego koordynatora Erasmusa.

(2) Aplikacja na uczelnię partnerską

Po pozytywnym przejściu rekrutacji na wydziale, należy przygotować dokumenty aplikacyjne na uczelnię, na którą zostaliśmy zakwalifikowani. Informacje o terminie (zazwyczaj maj/czerwiec przy wyjazdach na semestr zimowy oraz październik/listopad przy wyjazdach na semestr letni) oraz dokumentach wymaganych przy aplikacji dostępne są na stronach internetowych poszczególnych uczelni (zakładki: International, Exchange students, Erasmus itp.). Jeśli uczelnia zagraniczna wymaga wcześniejszej nominacji prosimy o kontakt mailowy w tej sprawie!

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekcji Programu Erasmus na PK ( Galeria GIL, pok. nr 208 (2. piętro)) lub pocztą najpóźniej dwa tygodnie przed upływem terminu aplikacji po uprzedniej weryfikacji skanów/zdjęć dokumentów przesłanych drogą mailową . Wraz z dokumentami wymaganymi przez uczelnię zagraniczną należy złożyć te wymagane przez naszą uczelnię.

Dokumenty wymagane przy aplikacji:

 • Dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską (jeśli uczelnia partnerska wymaga wysłania oryginałów pocztą tradycyjną prosimy o dostarczenie również kserokopii)
 • Podanie o wyjazd (podpisane przez Dziekana, zgoda Prorektora uzyskiwana jest za pośrednictwem biura Erasmusa)
 • Learning Agreement for studies oryginał podpisany przez Państwa oraz Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ || jeśli uczelnia partnerska wymaga wysłania oryginałów pocztą tradycyjną prosimy o dostarczenie dwóch oryginalnych egzemplarzy || wskazówki do LA (studia) dostępne są tutaj. UWAGA! Począwszy od roku akademickiego 2021/2022 (rekrutacja 2021) każdy student zakwalifikowany na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ zobligowany jest do sporządzenia, podpisania oraz przesłania dokumentu Learning Agreement w wersji elektronicznej. Elektroniczną wersję dokumentu należy przygotować poprzez stronę: https://learning-agreement.eu po uprzednim zalogowaniu się. W przypadku, jeśli uczelnia partnerska wymaga również wersji papierowej należy przygotować dokument  w wersji elektronicznej, pobrać go w formacie PDF, wydrukować i podpisać.

Nie należy zostawiać przygotowywania dokumentów aplikacyjnych na ostatni moment, ponieważ ich jakość może decydować o akceptacji aplikacji. Dokumenty składane przy aplikacji wymagają również podpisów pracowników uczelni (m.in. pracownik dziekanatu, wydziałowy koordynator programu Erasmus), dlatego na ich skompletowanie trzeba przeznaczyć trochę więcej czasu.

(3) Akceptacja aplikacji przez uczelnię partnerską

Po złożeniu aplikacji należy oczekiwać na informację zwrotną dotyczącą jej akceptacji przez uczelnię partnerską. Terminy ogłoszenia wyników rekrutacji dostępne są na stronach internetowych poszczególnych uczelni. Zazwyczaj zaakceptowani studenci zawiadamiani są mailowo.

Po przekazaniu dokumentu Learning Agreement do biura Sekcji Programu Erasmus otrzymacie Państwo mailowo zaproszenie do uzupełnienia testu językowego w systemie Erasmus+OLS. Po uzupełnieniu testu przyznawana jest licencja na kurs językowy on-line.

(4) Przygotowanie do wyjazdu

Przygotowania warto rozpocząć od nawiązania kontaktu ze studentami, którzy razem z nami wyjeżdżają na daną uczelnię. Jeśli uczelnia nie oferuje miejsca w akademiku, wspólnie łatwiej jest znaleźć zakwaterowanie.

Przed wyjazdem należy również wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w oddziale NFZ. Do jej wyrobienia potrzebne jest zaświadczenie o wyjeździe, które można uzyskać w biurze Programu Erasmus. Zaświadczenie wystawiane jest po przedstawieniu potwierdzenia przyjęcia na studia przez uczelnię partnerską.

Warto również założyć konto bankowe (wyjazdy dofinansowywane z budżetu Erasmus+: konto w EUR, PO WER: konto w PLN) na który przelewane jest dofinansowanie wyjazdu z budżetu Erasmusa.

Dokumenty wymagane przed wyjazdem, przed ich osobistym dostarczeniem do biura Erasmus, należy przesłać drogą mailową w postaci zdjęć/skanów w celu weryfikacji ich poprawności na adres mailowy erasmus@pk.edu.pl. Po ich akceptacji/korekcie należy uzgodnić termin dostarczenia wersji papierowej dokumentów.

Najpóźniej 2 tygodnie przed wyjazdem należy złożyć w Sekcji Programu Erasmus następujące dokumenty:

 • Zgoda RODO
 • Oświadczenie o obowiązkach studenta
 • Oświadczenie finansowe o numerze konta bankowego (wraz z kopią dokumentu bankowego potwierdzającego dane dotyczące konta) - wypełnione na komputerze!
 • Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające zaliczenie semestru poprzedzającego wyjazd, wpis na kolejny semestr oraz spełnienie wszystkich pozostałych kryteriów stypendysty Erasmus+
 • Podanie o wyjazd (podpisane przez Dziekana, zgoda Prorektora uzyskiwana jest za pośrednictwem biura Erasmusa)
 • Learning Agreement for studies oryginał podpisany przez Państwa oraz Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ oraz skan podpisany również przez uczelnię partnerską || jeśli uczelnia partnerska wymaga wysłania oryginałów pocztą tradycyjną prosimy o dostarczenie dwóch oryginalnych egzemplarzy || wskazówki do LA (studia) dostępne są tutaj. UWAGA! Począwszy od roku akademickiego 2021/2022 (rekrutacja 2021) każdy student zakwalifikowany na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ zobligowany jest do sporządzenia, podpisania oraz przesłania dokumentu Learning Agreement w wersji elektronicznej. Elektroniczną wersję dokumentu należy przygotować poprzez stronę: https://learning-agreement.eu po uprzednim zalogowaniu się. W przypadku, jeśli uczelnia partnerska wymaga również wersji papierowej należy przygotować dokument   w wersji elektronicznej, pobrać go w formacie PDF, wydrukować i podpisać.
 • Kopia karty EKUZ
 • Kopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • Uzupełniony test językowy OLS
 • Umowę na wyjazd z budżetu projektu 2020 dwóch oryginalnych egzemplarzach! (wzór umowy nie dotyczy studentów, których wyjazd dofinansowany jest ze środków programu PO WER).

Załącznikiem do umowy jest Karta Studenta Erasmusa, określająca prawa i obowiązki studenta Erasmusa oraz informująca czego należy oczekiwać od uczelni wysyłającej oraz przyjmującej na poszczególnych etapach realizacji wyjazdu.

Dofinansowanie przelewane jest pod warunkiem dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów, uzupełnienia pierwszego testu językowego w systemie OLS oraz dostarczenia dokumentu Learning Agreement zaakceptowanego przez uczelnię partnerską (zgodnego z oryginałem złożonym w czasie aplikacji). Dofinansowanie wypłacane jest w EUR, w dwóch ratach (80% przyznanej kwoty po dostarczeniu kompletu dokumentów + druga rata po powrocie i rozliczeniu się z wyjazdu).

 

Stawki stypendialne - wyjazdy studentów na studia z budżetu projektu 2020

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w EUR
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
520 EUR
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
500 EUR
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa,  Rumunia, Serbia,  Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
450 EUR

W związku z sytuacją pandemiczną COVID 19 uczelnia zagraniczna może zorganizować jeden z dwóch trybów zajęć:

 • stacjonarne,
 • hybrydowe - zajęcia mieszane: stacjonarne i zdalne,

(5) Pobyt na Erasmusie

Jeśli zajdzie taka potrzeba, w ciągu miesiąca od rozpoczęcia studiów za granicą można zmienić Learning Agreement. W tym celu należy przesłać mailowo do biura Erasmusa na PK podpisany przez przedstawicieli uczelni partnerskiej dokument (formularz Learning Agreement for Studies - sekcja During the Mobility). Zmiany zostaną przekazane do wydziałowego koordynatora na PK w celu ich akceptacji.

Jeśli student wyjeżdża na semestr zimowy istnieje możliwość przedłużenia pobytu na semestr letni. Zgodę na przedłużenie musi wyrazić uczelnia partnerska oraz nasz wydział macierzysty przed końcem pierwszego semestru (uzgodnienie nowego Learning Agreement).

Przed powrotem do kraju należy uzupełnić w biurze Erasmusa na uczelni partnerskiej zaświadczenie o długości pobytu (Letter of confirmation). Jeśli to możliwe, warto uzyskać również dokument zawierający wszystkie oceny z zaliczonych przedmiotów (Transcript of Records). Jeśli transkrypt nie jest gotowy przed wyjazdem, trzeba upewnić się, że oryginał dokumentu zostanie wysłany pocztą na właściwy adres.

(6) Po powrocie

Po powrocie należy rozliczyć się z wyjazdu. W terminie zapisanym w umowie (semestr zimowy – 15.04; semestr letni – 10.09) należy złożyć do biura Erasmusa następujące dokumenty:

 1. Letter of confirmation – Zwracamy uwagę, że zgodnie z treścią umowy na podstawie Letter of confirmation określana jest ostateczna wysokość dofinansowania. Zgodnie z umową „Jeżeli uczestnik zakończy pobyt wcześniej, niż uzgodniono w umowie (…) będzie wymagany zwrot części stypendium proporcjonalnej do skróconego pobytu”. Dokument jest wymagany w oryginale lub może zostać przesłany drogą mailową przez uczelnię partnerską z adresu mailowego zgłoszonego w umowie międzyinstytucjonalnej jako adres uczelni bezpośrednio na adres mailowy Biura Erasmus erasmus@pk.edu.pl. Należy pamiętać, aby data podpisania dokumentu była ostatnim  dniem mobilności bądź dniem późniejszym (dokument nie może zostać podpisany z datą wcześniejszą niż ostatni dzień mobilności!)
 1. Transcript of records - dokument potwierdzający zrealizowanie przedmiotów zapisanych w Learning Agreement, zawierający uzyskane oceny oraz ilość punktów ECTS. Dokument jest wymagany w oryginale lub może zostać przesłany drogą mailową przez uczelnię partnerskiej z adresu mailowego zgłoszonego w umowie międzyinstytucjonalnej jako adres uczelni bezpośrednio na adres mailowy Biura Erasmus erasmus@pk.edu.pl.  Przypominamy, że zgodnie z Zasadami wymagane jest zrealizowanie za granicą minimum 20 ECTS. Transcript of Records może zostać wysłany pocztą tradycyjną na adres:

Cracow University of Technology
Erasmus Office
Warszawska 24
31-155 Kraków, POLAND

 1. Zaświadczenie z dziekanatu macierzystego na PK potwierdzające zaliczenie semestru zimowego w ramach programu Erasmus+. Zaświadczenie można uzyskać po zgłoszeniu się z transkryptem ocen do wydziałowego koordynatora Erasmusa i przepisaniu uzyskanych ocen.

Ostatnim elementem rozliczenia jest wypełnienie w systemie Mobility Tool+ ankiety, która zostanie przesłana na podany przez studenta e-mail.

*/ ?>
*/ ?>