STUDENCI: WYJAZD NA STUDIA

Wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ możliwy jest do uczelni partnerskich, z którymi Politechnika Krakowska ma podpisane umowy bilateralne ważne w roku akademickim, na który planowany jest wyjazd. Lista aktualnych umów na dany rok dla poszczególnych wydziałów dostępna jest Uczelnie partnerskie - Politechnika Krakowska | Erasmus+Politechnika Krakowska | Erasmus+ (pk.edu.pl) 

W projekcie edycji 2022 nowego programu przewidziano następujące rodzaje mobilności: 

 • Długoterminowe wyjazdy na studia od 2-12 miesięcy, na każdym poziomie studiów;
 • Krótkoterminowe wyjazdy na studia od 5-30 dni, połączone z obowiązkową częścią wirtualną (obejmuje wyjazdy typu Blended Intensive Programmes (BIPs)).

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ w projekcie roku 2022 dostępne są TUTAJ.

ERASMUS KROK PO KROKU – STUDIA – WYJAZD DŁUGOTERMINOWY

(1) Rekrutacja wewnętrzna na wydziale

Politechnika Krakowska prowadzi rekrutację na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ osobno na każdym z wydziałów. Studenci/doktoranci rekrutują się na swoim macierzystym wydziale. Za przeprowadzenie rekrutacji odpowiadają Wydziałowi Koordynatorzy Programu Erasmus.

Rekrutacja na wyjazdy odbywa się corocznie w okresie luty/marzec. Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę są wyniki w nauce (średnia ocen) oraz znajomość języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia. Rekrutacja obejmuje wyjazdy w całym kolejnym roku akademickim.
Podczas rekrutacji sprawdzane są kompetencje językowe kandydatów (egzamin wewnętrzny organizowany przez SPNJO).

 • Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji jest ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy poprzez ogłoszenia na wydziałach m.in. poprzez zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji na wydziałowej stronie internetowej.
 • Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji rekrutacyjnej w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji do Dziekana Wydziału, na którym przeprowadzana jest rekrutacja. Postanowienie Dziekana jest ostateczne.

  Wydział Architektury

  Wydział Informatyki i Telekomunikacji

  Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

  Wydział Inżynierii Lądowej

  Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

  Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

  Wydział Mechaniczny

(2) Aplikacja na uczelnię partnerską

Osoby zakwalifikowane informowane są przez Dział Współpracy Międzynarodowej – Sekcja Programu Erasmus (osobę kontaktową dla wyjazdów na studia w programie Erasmus+) o dalszych formalnościach i dokumentach dotyczących wyjazdu: nominacja w uczelni partnerskiej, sporządzenie Porozumienia o programie studiów – Learning Agreement for Studies, uzyskanie zgody macierzystego wydziału na wyjazd, wymagany zakres ubezpieczenia. Informacje przekazywane są drogą mailową.
Osoby zakwalifikowane zgłaszają swoja prośbę o nominację drogą mailową. Prośba zawiera: imię i nazwisko studenta/doktoranta, nazwę uczelni partnerskiej, do której student/doktorant został zakwalifikowany przez jego wydział macierzysty, semestr którego dotyczy wymiana oraz termin aplikacji sprawdzony wcześniej na stronie internetowej uczelni partnerskiej.

APLIKACJA  wymagane dokumenty:

UWAGA! Każdy student/doktorant zakwalifikowany na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ zobligowany jest do sporządzenia, podpisania oraz przesłania dokumentu Learning Agreement for Studies w wersji elektronicznej. Elektroniczną wersję dokumentu należy przygotować na stronie: https://learning-agreement.eu. W przypadku, jeżeli uczelnia partnerska wymaga również wersji papierowej należy przygotować dokument  w wersji elektronicznej, pobrać go w formacie PDF, wydrukować i podpisać. 

 • W systemie uczelni partnerskiej należy złożyć dokumenty, które są wymagane przez uczelnię partnerską na etapie aplikacji. 

Nie należy zostawiać przygotowywania dokumentów aplikacyjnych na ostatni moment, ponieważ ich jakość może decydować o akceptacji aplikacji. Dokumenty składane przy aplikacji w uczelni partnerskiej często wymagają również podpisów pracowników uczelni macierzystej (m.in. pracownik dziekanatu, Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+).

(3) Akceptacja aplikacji przez uczelnię partnerską

Po złożeniu aplikacji należy oczekiwać na informację zwrotną dotyczącą jej akceptacji przez uczelnię partnerską. Terminy ogłoszenia wyników aplikacji dostępne są na stronach internetowych poszczególnych uczelni. Zaakceptowani studenci/doktoranci zawiadamiani są mailowo.
Podpisany dokument Learning Agreement for Studies przekazany do Sekcji Programu Erasmus PK upoważnia studenta/doktoranta do otrzymania zaproszenia do uzupełnienia testu językowego w systemie EU Academy (studenci/doktoranci otrzymują link drogą mailową). Po uzupełnieniu testu przyznawana jest licencja na finansowany przez Komisję Europejską kurs językowy on-line.

(4) Przygotowanie do wyjazdu

Przygotowania warto rozpocząć od nawiązania kontaktu ze studentami/doktorantami, którzy razem z nami wyjeżdżają na daną uczelnię. Jeżeli uczelnia nie oferuje miejsca w akademiku, wspólnie łatwiej jest znaleźć zakwaterowanie.

Student/doktorant musi posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), o którą aplikuje w oddziale NFZ. Zaświadczenie o wyjeździe, można uzyskać w biurze Sekcji Programu Erasmus PK. Zaświadczenie wystawiane jest po przedstawieniu potwierdzenia przyjęcia na studia przez uczelnię partnerską. W sytuacji gdy student nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego w ramach NFZ, student przedstawia ubezpieczenie obejmujące minimalnie zakres będący ekwiwalentem świadczeń gwarantowanych w ramach EKUZ.

Dofinansowanie na wyjazd z budżetu Erasmus+ wypłacane jest w walucie Euro. Konto studenta w walucie Euro gwarantuje otrzymanie środków z uniknięciem kosztów przewalutowania.

Dokumenty wymagane przed wyjazdem należy złożyć osobiście w biurze Sekcji Programu Erasmus na PK (Galeria GIL, pok. nr 208, 2. piętro) lub przesyłką pocztową najpóźniej dwa tygodnie przed upływem terminu. Przed osobistym dostarczeniem do Sekcji Programu Erasmus na PK, dokumenty warto przesłać drogą mailową w postaci zdjęć/skanów w celu weryfikacji poprawności na adres mailowy erasmus@pk.edu.pl. Po akceptacji/korekcie uzgadniany jest termin podpisania UMOWY FINANSOWEJ na wyjazd, która jest ostatnim dokumentem zamykającym procedurę wyjazdową.

Najpóźniej 2 tygodnie przed wyjazdem należy złożyć w Sekcji Programu Erasmus następujące dokumenty:

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – RODO;
 • Oświadczenie o obowiązkach studenta;
 • Oświadczenie finansowe z numerem konta bankowego (wypełnione komputerowo wraz z kopią dokumentu bankowego potwierdzającego dane dotyczące konta);
 • zaświadczenie z Dziekanatu potwierdzające wpis na kolejny semestr potwierdzające status aktywnego student/doktoranta w czasie mobilności w ramach Programu Erasmus+ (po uzgodnieniu z macierzystym dziekanatem, dokument może zostać przekazany pocztą wewnętrzną do Sekcji Programu Erasmus PK);
 • Podanie studenta o wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus (podpisane przez Dziekana, zgoda Prorektora uzyskiwana jest za pośrednictwem biura Sekcji Programu Erasmus PK);
 • Learning Agreement for Studies dokument podpisany przez studenta/doktoranta, Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus oraz Koordynatora Programu Erasmus z uczelni partnerskiej w wersji elektronicznej przez stronę:  https://learning-agreement.eu. W przypadku, jeżeli uczelnia partnerska wymaga również wersji papierowej należy przygotować dokument w wersji elektronicznej, pobrać go w formacie PDF, wydrukować i podpisać;
 • skan EKUZ – przesyłany na erasmus@pk.edu.pl
 • skan polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – przesyłany na erasmus@pk.edu.pl;
 • potwierdzenie wykonania testu językowego (Placement Test) – przesyłany na erasmus@pk.edu.pl;
 • UMOWĘ FINANSOWĄ na wyjazd w dwóch oryginalnych egzemplarzach, podpisywaną w biurze Sekcji Programu Erasmus PK.                                                                                                Załącznikiem do umowy jest Karta Studenta Erasmusa, określająca prawa i obowiązki studenta/doktoranta Erasmusa zawierająca informacje czego należy oczekiwać od uczelni wysyłającej, oraz przyjmującej na poszczególnych etapach realizacji wyjazdu.

Dofinansowanie przelewane jest po zamknięciu powyższej procedury: złożeniu kompletu wymaganych dokumentów, uzupełnieniu testu językowego oraz dostarczeniu dokumentu Learning Agreement for Studies zaakceptowanego przez uczelnię partnerską (zgodnego z oryginałem złożonym w czasie aplikacji). Dofinansowanie wypłacane jest w EUR, w dwóch ratach (80% przyznanej kwoty po dostarczeniu kompletu dokumentów + druga rata po powrocie i rozliczeniu się z wyjazdu).

 

Stawki stypendialne – wyjazdy długoterminowe (2-12 miesięcy) studentów na studia z budżetu projektu 2022

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w EUR

Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14

550 EUR

Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

550 EUR

Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450 EUR

Studenci mający prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w momencie rekrutacji na wyjazd w ramach Programu Erasmus+, otrzymują dodatkowe dofinansowanie 250 Euro/miesiąc pobytu. Uprawnienie przyznawane jest na podstawie zaświadczeń przekazanych przez Dziekanaty PK w momencie rekrutacji.

Dofinansowanie podróży ekologicznymi środkami transportu GREEN TRAVEL dotyczy wyjazdów finansowanych z budżetu projektu roku 2022.

Dofinansowanie wynosi 50 Euro: Długoterminowe wyjazdy na studia od 2 do 12 miesięcy.

 1. Studenci/doktoranci/absolwenci ubiegający się o ryczałt na koszty podróży wynikający z podróży na całej trasie (a nie jej części) w obie strony środkami lokomocji o niskiej emisji spalin (tzw. GREEN TRAVEL) składają w biurze Sekcji Programu Erasmus PK oświadczenie [deklarację] o planowanym przebiegu podróży ze wskazaniem środka lokomocji.
 2. Ryczałt, o którym mowa zostaje wypłacony wraz z pozostałymi komponentami stypendium Erasmus+ zgodnie ze złożonym oświadczeniem.
 3. Deklarowany sposób dojazdu na miejsce potwierdzany jest po powrocie w następujący sposób:
 • osoby, podróżujące publicznym środkiem transportu (np. bus, autokar, kolej) obowiązane są przesłać na adres erasmus@pk.edu.pl skany rachunków/biletów potwierdzających przejazd;
 • data na załączanym rachunku/bilecie nie może pokrywać się z terminem realizacji mobilności (daty w umowie finansowej) ani podróż nie może odbywać się w terminie dłuższym niż jeden miesiąc (30 dni) przed rozpoczęciem mobilności i jeden miesiąc (30 dni) po zakończeniu mobilności (wyjątek stanowi dzień rozpoczęcia/zakończenia podróży, który może być tożsamy z datą rozpoczęcia/zakończenia mobilności);
 • osoby podróżujące na zasadzie wspólnej podróży samochodem osobowym (min. 2 osoby podróżujące w tym samym celu) zobowiązane są do złożenia oświadczenia;

Na podróż typu „GREEN TRAVEL” mogą zostać przyznane dodatkowe maksymalnie dwa dni dofinansowania na podróż przed rozpoczęciem mobilności oraz dwa dni po zakończeniu mobilności:

Dla podróży do 300 km – 1 dodatkowy dzień w sumie

Dla podróży 301 – 1500 km – 2 dodatkowe dni w sumie

Dla podróży od 1501 km – 4 dodatkowe dni w sumie
Odległość będzie naliczana na podstawie „Kalkulatora odległości KE”

 

Jeżeli podróż nie zostanie potwierdzona w wyżej wymieniony sposób (ust. 3 zasad GREEN TRAVEL), student/doktorant/absolwent zostanie wezwany do zwrotu kwoty wynikającej z uprawnień GREEN TRAVEL.

(5) Pobyt na Erasmusie

Student/doktorant ma prawo do dokonania zmian w formularzu Learning Agreement for Studies – sekcja Changes to the Learning Agreement, polegających na zamianie przedmiotów, ich odrzuceniu lub dodaniu w terminie nie później niż do 4 tygodni od rozpoczęcia zajęć.

Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus PK.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której student/doktorant zmienia samowolnie przedmioty nie informując o zmianach uczelni macierzystej i powraca z zaliczeniami nieodpowiadającymi zatwierdzonemu Porozumieniu – Learning Agreement for Studies. Opisana sytuacja będzie potraktowana jako niedotrzymanie warunków umowy i będzie prowadzić w konsekwencji do konieczności zwrotu grantu oraz nieuznania zrealizowanych, ale niezaakceptowanych uprzednio przedmiotów.

PRZEDŁUŻENIE OKRESU STUDIÓW W UCZELNI ZAGRANICZNEJ

Studenci, którzy przebywają w uczelniach partnerskich PK i ich planowany czas mobilności na studiach jest dłuższy niż 150 dni, przed zakończeniem okresu mobilności przesyłają Certificate of Enrollment uzupełniony w biurze Programu Erasmus uczelni partnerskiej do Sekcji Programu Erasmus PK z prośbą o przedłużenie okresu trwania mobilności.
Aneksy przedłużające pobyt muszą być podpisane przez obie strony przed zakończeniem okresu pobytu  podpisanego w umowie finansowej pomiędzy studentem a PK.

PRZEDŁUŻENIE OKRESU STUDIÓW W UCZELNI ZAGRANICZNEJ O KOLEJNY SEMESTR

Politechnika Krakowska gwarantuje dofinansowanie na: 150 dni pobytu w ramach jednego semestru przy wyjazdach długoterminowych na studia. Studenci wyjeżdżający na studia cząstkowe do uczelni, w której studia kończą się podwójnym dyplomem ukończenia danego stopnia studiów (student otrzymuje dyplom ukończenia studiów Politechniki Krakowskiej oraz uczelni partnerskiej) otrzymują dofinansowanie na okres 300 dni;

Przedłużenie okresu studiów o kolejny semestr dotyczy jedynie studentów zakwalifikowanych na semestr zimowy.

Przedłużenie jest możliwe za zgodą uczelni zagranicznej oraz macierzystego wydziału. Student zobowiązany jest uzgodnić z Koordynatorem Wydziałowym PK szczegółowe zasady przedłużenia pobytu.
Procedura przedłużania okresu studiów w uczelni zagranicznej:
1. Uzgodnienie i podpisanie przez wszystkie strony (student, Wydziałowy Koordynator PK, koordynator uczelni partnerskiej) dokumentu Learning Agreement for Studies na kolejny semestr – spring semester (dokument dostępny na www.learning-agreement.eu).
2. Uzyskanie zgody Dziekana Wydziału macierzystego na przedłużenie pobytu (podanie wysyłane na adres e-mail dziekanatu macierzystego).
3. Przesłanie do Sekcji Programu Erasmus PK (e-mail wraz z załącznikami na adres erasmus@pk.edu.pl):
- Learning Agreement for Studies (dokument dostępny na www.learning-agreement.eu);
- Podania ze zgodą Dziekana Wydziału macierzystego na przedłużenie pobytu na kolejny semestr;
- Podania do Prorektora ds. kształcenia i współpracy z zagranicą o przedłużenie dofinansowania na kolejny semestr.
TERMIN do 15.12.2023 r.
4. Dofinansowanie będzie przydzielane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania puli środków dostępnych w projekcie.
5. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji odnośnie przedłużenia dofinansowania, wystawiany jest ANEKS do umowy finansowej na wyjazd pomiędzy studentem a uczelnią macierzystą.
Aneks należy podpisać, zeskanować i odesłać na adres: erasmus@pk.edu.pl.

 

Przed powrotem do kraju należy uzupełnić w biurze Programu Erasmus uczelni partnerskiej zaświadczenie o długości pobytu (Letter of Confirmation). Jeżeli to możliwe, warto uzyskać również dokument zawierający wszystkie oceny z zaliczonych przedmiotów (Transcript of Records). Jeżeli Transcript of Records nie jest gotowy przed wyjazdem, należy upewnić się, że dokument zostanie wysłany przez uczelnię partnerską na adres biura Programu Erasmus PK: erasmus@pk.edu.pl

 

(6) Po powrocie

Po powrocie należy rozliczyć się z wyjazdu. W terminie zapisanym w umowie (semestr zimowy: 15.04.2023, semestr letni: 10.09.2023) należy złożyć do biura Sekcji Programu Erasmus PK następujące dokumenty:

 1. Letter of Confirmation – zwracamy uwagę, że zgodnie z treścią umowy na podstawie Letter of confirmation określana jest ostateczna wysokość dofinansowania. Zgodnie z umową „Jeżeli uczestnik zakończy pobyt wcześniej, niż uzgodniono w umowie (…) będzie wymagany zwrot części stypendium proporcjonalnej do skróconego pobytu”. Dokument jest wymagany w oryginale lub może zostać przesłany drogą mailową przez uczelnię partnerską (z adresu mailowego zgłoszonego w umowie międzyinstytucjonalnej jako adres uczelni bezpośrednio) na adres mailowy biura Programu Erasmus PK erasmus@pk.edu.pl. Należy pamiętać, aby data podpisania dokumentu była ostatnim dniem mobilności bądź dniem późniejszym (dokument nie może zostać podpisany z datą wcześniejszą niż ostatni dzień mobilności);
 2. Transcript of Records dokument potwierdzający zrealizowanie przedmiotów zapisanych w Learning Agreement for Studies, zawierający uzyskane oceny oraz punkty ECTS. Dokument jest wymagany w oryginale lub może zostać przesłany drogą mailową przez uczelnię partnerską (z adresu mailowego zgłoszonego w umowie międzyinstytucjonalnej jako adres uczelni) bezpośrednio na adres mailowy biura Programu Erasmus PK erasmus@pk.edu.pl. Transcript of Records może zostać wysłany pocztą tradycyjną na adres: 

Cracow University of Technology – Erasmus Office
Warszawska 24
31-155 Kraków
POLAND

 1. zaświadczenie z macierzystego Dziekanatu PK potwierdzające zaliczenie semestru w ramach Programu Erasmus+. Dokument może zostać przekazany pocztą wewnętrzną do Sekcji Programu Erasmus PK (po uzgodnieniu z macierzystym dziekanatem). Zaświadczenie można uzyskać po wpisaniu ocen z Transcript of Records przez Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus PK. Jeśli student/doktorant realizuje przedmioty dodatkowe w uczelni goszczącej tj. poza kierunkiem studiów, uznanie tych przedmiotów następuje na podstawie LA i jest uwzględnione w suplemencie do dyplomu;
 2. ostatnim elementem rozliczenia jest wypełnienie ankiety w systemie Beneficiary Module. Zaproszenie do systemu Komisji Europejskiej wysyłane na adres studenta/doktoranta w ostatnim dniu mobilności (widocznym w UMOWIE FINANSOWEJ). 

Uznanie studentom okresu pobytu za granicą za równoważny z pobytem w uczelni macierzystej następuje zgodnie z Regulaminem Studiów/Studiów Doktoranckich/Szkoły Doktorskiej.

 

                       ERASMUS KROK PO KROKU – STUDIA – WYJAZD KRÓTKOTERMINOWY

Najpóźniej 2 tygodnie przed wyjazdem należy złożyć w Sekcji Programu Erasmus następujące dokumenty:

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – RODO;
 • Oświadczenie o obowiązkach studenta;
 • Oświadczenie finansowe z numerem konta bankowego (wypełnione komputerowo wraz z kopią dokumentu bankowego potwierdzającego dane dotyczące konta);
 • zaświadczenie z Dziekanatu potwierdzające wpis na kolejny semestr potwierdzające status aktywnego student/doktoranta w czasie mobilności w ramach Programu Erasmus+ (po uzgodnieniu z macierzystym dziekanatem, dokument może zostać przekazany pocztą wewnętrzną do Sekcji Programu Erasmus PK);
 • Podanie studenta o wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus (podpisane przez Dziekana, zgoda Prorektora uzyskiwana jest za pośrednictwem biura Sekcji Programu Erasmus PK);
 • Learning Agreement for Studies dokument podpisany przez studenta/doktoranta, Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus oraz Koordynatora Programu Erasmus z uczelni partnerskiej w wersji elektronicznej przez stronę:  https://learning-agreement.eu. W przypadku, jeżeli uczelnia partnerska wymaga również wersji papierowej należy przygotować dokument w wersji elektronicznej, pobrać go w formacie PDF, wydrukować i podpisać;
 • skan EKUZ – przesyłany na erasmus@pk.edu.pl
 • skan polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – przesyłany na erasmus@pk.edu.pl;
 • potwierdzenie wykonania testu językowego (Placement Test) – przesyłany na erasmus@pk.edu.pl;
 • UMOWĘ FINANSOWĄ na wyjazd w dwóch oryginalnych egzemplarzach, podpisywaną w biurze Sekcji Programu Erasmus PK.                                                                                                Załącznikiem do umowy jest Karta Studenta Erasmusa, określająca prawa i obowiązki studenta/doktoranta Erasmusa zawierająca informacje czego należy oczekiwać od uczelni wysyłającej, oraz przyjmującej na poszczególnych etapach realizacji wyjazdu.

Dofinansowanie przelewane jest po zamknięciu powyższej procedury: złożeniu kompletu wymaganych dokumentów, uzupełnieniu testu językowego oraz dostarczeniu dokumentu Learning Agreement for Studies zaakceptowanego przez uczelnię partnerską (zgodnego z oryginałem złożonym w czasie aplikacji). Dofinansowanie wypłacane jest w EUR, w dwóch ratach (80% przyznanej kwoty po dostarczeniu kompletu dokumentów + druga rata po powrocie i rozliczeniu się z wyjazdu).

Stawki stypendialne dla mobilności krótkoterminowych (również Erasmus+ Blended Intensive Programmes (projekty KA131 2021-2023)

Wysokość stypendium niezależnie od kraju docelowego wynosi:

 • 70 EUR/dzień: od 5 do 14 dni pobytu.

Dodatek dla studentów kwalifikujących się do grupy osób z tzw. mniejszymi szansami, tzn. z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i/lub otrzymujących w momencie rekrutacji stypendium socjalne, wynosi:

 • 100 EUR/wyjazd: od 5 do 14 dni łącznie.

Ponadto, studenci będą mogli zawnioskować o stypendium na dni podróży, dodatek z tytułu ekopodróży GREEN TRAVEL lub ryczałt na koszty podróży/ryczałt na koszty ekopodróży GREEN TRAVEL – zależnie od: terminów podróży, środka transportu, kwalifikowania się do grupy osób z tzw. mniejszymi szansami.

Rozliczenie pobytu na wyjazdach krótkoterminowych

W terminie zapisanym w UMOWIE FINANSOWEJ należy złożyć do biura Sekcji Programu Erasmus PK  następujące dokumenty:

 1. Letter of Confirmation;
 2. Transcript of Records – dokument potwierdzający zrealizowanie przedmiotu zapisanego w Learning Agreement, zawierający uzyskaną ocenę oraz punkty ECTS. Dokument jest wymagany w oryginale lub może zostać przesłany drogą mailową przez uczelnię partnerskiej (z adresu mailowego zgłoszonego w umowie międzyinstytucjonalnej jako adres uczelni) bezpośrednio na adres mailowy biura Sekcji Programu Erasmus PK erasmus@pk.edu.pl;
 3. Zaświadczenie z macierzystego Dziekanatu PK potwierdzające zaliczenie przedmiotu w ramach Programu Erasmus+. Dokument może zostać przekazany pocztą wewnętrzną do Sekcji Programu Erasmus PK (po uzgodnieniu z macierzystym Dziekanatem); 
 4. ostatnim elementem rozliczenia jest wypełnienie ankiety w systemie Beneficiary Module – system Komisji Europejskiej wysyła zaproszenie na adres studenta/doktoranta w ostatnim dniu mobilności (widocznym w UMOWIE FINANSOWEJ).